Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: Dostawa materiałów kamiennych do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie: Część I: grysu bazaltowego płukanego do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych Część II: kruszywa łamanego niesortowanego porfirowego dla wzmocnienia nawierzchni gruntowych w drogach gminnych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mzdim.jaworzno.pl, www.mzdim.bip.jaworzno.pl


Jaworzno: Dostawa materiałów kamiennych do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie: Część I: grysu bazaltowego płukanego do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych Część II: kruszywa łamanego niesortowanego porfirowego dla wzmocnienia nawierzchni gruntowych w drogach gminnych
Numer ogłoszenia: 59016 - 2013; data zamieszczenia: 13.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie , ul. Krakowska 9, 43-600 Jaworzno, woj. śląskie, tel. 032 6142300, faks 032 6142310.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzdim.jaworzno.pl, www.mzdim.bip.jaworzno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów kamiennych do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie: Część I: grysu bazaltowego płukanego do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych Część II: kruszywa łamanego niesortowanego porfirowego dla wzmocnienia nawierzchni gruntowych w drogach gminnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów kamiennych do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie: Część I: grysu bazaltowego płukanego do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych w ilości 650 ton, w tym: a) frakcji 2/5 mm w ilości 500 ton, b) frakcji 5/8 mm w ilości 150 ton. Część II - kruszywa łamanego, niesortowanego porfirowego dla wzmocnienia nawierzchni gruntowych w drogach gminnych, w ilości 11 490 ton, wraz z transportem Dostawcy w tym: a) frakcji 0/16 mm w ilości 1 300 ton, b) frakcji 0/31,5 mm w ilości 10 000 ton, 14c) frakcji 0/63 mm w ilości 190 ton..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.23.30-2, 44.11.31.40-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymaga się wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu spełniania warunku w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu spełniania warunku w tym zakresie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu spełniania warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu spełniania warunku w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu spełniania warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy z wartością brutto za realizację przedmiotu zamówienia dla: części nr I (wg Załącznika do SIWZ), dla części nr II (wg Załącznika nr do SIWZ), obliczoną na podstawie formularza cenowego dla danej części. 2. Wypełniony formularz cenowy dla: części nr I (wg Załącznika do SIWZ), dla części nr II (wg Załącznika do SIWZ). 3. W przypadku, gdy wykonawca działa przez pełnomocnika, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania go przez osobę/y trzecią/e w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w zawartej umowie, polegających w szczególności na: 1) zmianie stawki podatku VAT na przedmiot zamówienia o wartość wynikającą ze zmienionej stawki VAT pod warunkiem, że jej zmiana nie była opublikowana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej przez złożeniem oferty przez Wykonawcę, 2) zmniejszeniu zakresu przedmiotu zamówienia tj: - części nr I o 20% w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, - części nr II o 20% w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, 3) zmianie terminu realizacji zamówienia - tj. skrócenie terminu wykonania umowy w przypadku wyczerpania przewidywanego zakresu zamówienia (w związku z możliwością zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówieniadla poszczególnych części o którym mowa w pkt. 2)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzdim.jaworzno.pl, www.mzdim.bip.jaworzno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zarząd Dróg i Mostów Jaworzno, ul. Krakowska 9, pok. nr 15, wejście główne, piętro I..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Miejski Zarząd Dróg i Mostów Jaworzno, ul. Krakowska 9, Sekretariat, wejście główne, piętro I.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Uzupełnienie dot. II. 2) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 20 grudnia 2013r. lub do czasu wyczerpania przewidywanego zakresu zamówienia, w zależności od tego, który z warunków zostanie spełniony jako pierwszy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa materiałów kamiennych do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie: Część I: grysu bazaltowego płukanego do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Dostawa materiałów kamiennych do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie: Część I: grysu bazaltowego płukanego do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych w ilości 650 ton, w tym: a) frakcji 2/5 mm w ilości 500 ton, b) frakcji 5/8 mm w ilości 150 ton. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr I znajduje się w załączniku nr 1a do SIWZ. 3. Grysy bazaltowe frakcji 2/5 mm oraz 5/8 mm winny odpowiadać wymaganiom określonym w normie europejskiej PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu, 4. Kruszywa scharakteryzowane według PN-EN 13043:2004 powinny posiadać ważną aprobatę techniczną dla grysów bazaltowych frakcji 2/5 mm oraz 5/8 mm przeznaczonych do stosowania w drogownictwie, ważną także przez okres realizacji zamówienia, wydaną przez uprawnioną jednostkę badawczą, (np.:Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2497 z póź. zm.) lub dokument równoważny. Dostawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, 5. Sukcesywne dostawy grysów bazaltowych płukanych różnych frakcji przy jednorazowej dostawie do 25 ton danej frakcji grysów, Dostawca będzie realizował własnym transportem wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym (dzielnica miasta Jaworzna) lub na placu składowym Zamawiającego przy ul. Krakowskiej 9 w Jaworznie, w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00, do dnia 20 grudnia 2013 r. lub do czasu wyczerpania przewidywanego zakresu zamówienia, w zależności od tego, który z warunków zostanie spełniony jako pierwszy, 6. Termin, miejsce i wielkość dostawy z danej frakcji grysów bazaltowych Zamawiający każdorazowo uzgadniać będzie faksem, e-mailem lub telefonicznie z Dostawcą, na minimum 3 dni przed odbiorem, 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu - ilości zapotrzebowanego grysu bazaltowego płukanego (650 Mg) wraz z jego transportem o 20% w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Zmniejszenie zakresu zamówienia nie będzie stanowić podstaw do żadnych roszczeń ze strony Dostawcy..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.23.30-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów kamiennych do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie: Część II - kruszywa łamanego, niesortowanego porfirowego dla wzmocnienia nawierzchni gruntowych w drogach gminnych, w ilości 11 490 ton, wraz z transportem Dostawcy w tym: a) frakcji 0/16 mm w ilości 1 300 ton, b) frakcji 0/31,5 mm w ilości 10 000 ton, c) frakcji 0/63 mm w ilości 190 ton..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Dostawa materiałów kamiennych do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie kruszywa łamanego, niesortowanego porfirowego dla wzmocnienia nawierzchni gruntowych w drogach gminnych, w ilości 11 490 ton, wraz z transportem Dostawcy w tym: a) frakcji 0/16 mm w ilości 1 300 ton, b) frakcji 0/31,5 mm w ilości 10 000 ton, c) frakcji 0/63 mm w ilości 190 ton. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr II znajduje się w załączniku nr do SIWZ. 3. Kruszywa łamane, niesortowane porfirowe, frakcji 0/16 mm, 0/31,5 mm oraz 0/63 mm winny odpowiadać wymaganiom określonym w normie europejskiej PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym , 4. Kruszywa scharakteryzowane według PN-EN 13242+A1:2010 powinny posiadać ważną aprobatę techniczną dla kruszyw łamanych, niesortowanych porfirowych, frakcji 0/16 mm, 0/31,5 mm oraz 0/63 mm przeznaczonych do stosowania w drogownictwie, ważną także przez okres realizacji zamówienia, udzieloną przez uprawnioną jednostkę badawczą (np.:Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2497 z póź. zm.) lub dokument równoważny. Dostawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, 5. Sukcesywne dostawy kruszyw łamanych różnych frakcji, przy jednorazowej dostawie do 25 ton danej frakcji kruszywa Dostawca będzie realizował własnym transportem wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym (dzielnica miasta Jaworzna) przez Zamawiającego lub na placu składowym Zamawiającego przy ul. Krakowskiej 9 w Jaworznie, w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00 do dnia 20 grudnia 2013 r. lub do czasu wyczerpania przewidywanego zakresu zamówienia, w zależności od tego, który z warunków zostanie spełniony jako pierwszy, 6. Termin, miejsce (dzielnica miasta Jaworzna lub plac składowy Zamawiającego) i wielkość dostawy z danej frakcji kruszywa łamanego Zamawiający każdorazowo uzgadniać będzie faksem, e-mailem lub telefonicznie z Dostawcą, na minimum 3 dni przed odbiorem, 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu - ilości zapotrzebowanego kruszywa łamanego porfirowego (11 490 Mg) wraz z jego transportem o 20% w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Zmniejszenie zakresu zamówienia nie będzie stanowić podstaw do żadnych roszczeń ze strony Dostawcy..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.31.40-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

 


 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.www.rar Po terminie otwarcia ofert 2013-02-13 09:44:18 895,8KB 86 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stus 13-02-2013 09:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Stus-Sośnierz 13-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Anna Stus 13-02-2013 09:46