Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: Zakup używanych pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego wraz z dostawą do Zamawiającego

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.mzdim.jaworzno.pl, www.mzdim.bip.jaworzno.pl
Jaworzno: Zakup używanych pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego wraz z
dostawą do Zamawiającego
Numer ogłoszenia: 48694 - 2013; data zamieszczenia: 05.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie , ul. Krakowska 9, 43-600
Jaworzno, woj. śląskie, tel. 032 6142300, faks 032 6142310.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzdim.jaworzno.pl,
www.mzdim.bip.jaworzno.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup używanych pojazdów
samochodowych oraz sprzętu budowlanego wraz z dostawą do Zamawiającego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup używanych
pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego wraz z dostawą do Zamawiającego.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.53.00-9, 34.13.61.00-0, 34.92.00.00-2,
34.14.44.00-2, 43.26.10.00-0, 43.31.24.00-7, 43.31.20.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia przed upływem
terminu składania ofert wadium w wysokości 15 000,00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu spełnienia warunku w tym zakresie
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu spełnienia warunku w tym zakresie
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu spełnienia warunku w tym zakresie
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu spełnienia warunku w tym zakresie
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu spełnienia warunku w tym zakresie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, należy przedłożyć:
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wypełniony formularz ofertowy z ceną ofertową brutto i netto (Załącznik do SIWZ), obliczoną
na podstawie formularzy cenowych - specyfikacja techniczna dla każdego pojazdu samochodowego
oraz sprzętu budowlanego. 2. Wypełnione formularze cenowe - specyfikacja techniczna dla każdego
pojazdu samochodowego oraz sprzętu budowlanego wg Załącznika do SIWZ. 3. Dowód wniesienia
wadium (zgodnie z uwagami zawartymi w Części XI SIWZ). 4. W przypadku, gdy wykonawca
działa przez pełnomocnika, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo
do reprezentowania go przez osobę/y trzecią/e w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w zawartej umowie, polegających w
szczególności na: 1) zmianie stawki podatku VAT na przedmiot zamówienia o wartość wynikającą
ze zmienionej stawki VAT pod warunkiem, że jej zmiana nie była opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej przed złożeniem oferty przez Wykonawcę.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.mzdim.jaworzno.pl, www.mzdim.bip.jaworzno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zarząd
Dróg i Mostów Jaworzno, ul. Krakowska 9, pok. nr 15, wejście główne, piętro I.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
13.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Miejski Zarząd Dróg i Mostów Jaworzno, ul. Krakowska 9,
Sekretariat, wejście główne, piętro I.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Uzupełnienie dot. II. 2) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania
zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania umowy...
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.www.rar Po terminie otwarcia ofert 2013-02-05 13:25:41 1,4MB 89 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stus 05-02-2013 13:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Stus-Sośnierz 05-02-2013
Ostatnia aktualizacja: - 05-02-2013 13:25