Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przebudowa odwodnienia przy ulicy Kasztanowej w Jaworznie w rejonie Szkoły Podstawowej nr 19

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.mzdim.jaworzno.pl, www.mzdim.bip.jaworzno.pl
Jaworzno: Przebudowa odwodnienia przy ulicy Kasztanowej w Jaworznie w rejonie Szkoły
Podstawowej nr 19
Numer ogłoszenia: 360742 - 2012; data zamieszczenia: 21.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie , ul. Krakowska 9, 43-600
Jaworzno, woj. śląskie, tel. 032 6142300, faks 032 6142310.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzdim.jaworzno.pl,
www.mzdim.bip.jaworzno.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa odwodnienia przy ulicy
Kasztanowej w Jaworznie w rejonie Szkoły Podstawowej nr 19.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót obejmuje
przebudowę istniejącego odwodnienia jezdni poprzez wykonanie odcinka kanału deszczowego
DN300 wraz z budową nowych studni rewizyjnych i przebudową studni istniejącej, przełączenie
wpustów istniejących do nowego odcinka kanalizacji i wykonanie nowych wpustów
wodościekowych wraz z przykanalikami, wykonanie cieku przykrawężnikowego z kostki
betonowej wraz z obramowaniem krawężnikiem betonowym zgodnie ze szczegółami
konstrukcyjnymi zawartymi w Projekcie budowlano-wykonawczym, odtworzenie i przebudowę
chodnika po robotach kanalizacyjnych, wykonanie oznakowania na czas robót. Szczegółowy zakres
robót zawarty jest w przedmiarach robót. Zastosowane, do zrealizowania przedmiotu zamówienia,
materiały i wyroby muszą posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia zamówień uzupełniających, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na
powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, stanowiących wartość nie większą niż 50%
wartości zamówienia podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1, 45.23.32.53-7, 45.23.11.00-6,
45.23.21.30-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
21.12.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się wykonaniem w ciągu ostatnich
5 lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres działalności jest krótszy -
w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na wykonaniu
kanalizacji deszczowej min. DN300 wraz ze studniami rewizyjnymi, wpustami
wodościekowymi i przykanalikami o łącznej długości nie mniejszej niż 80,0 m i o
wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• 1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem n/w
osobami: a) kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
lub z innymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonywanie tych samych czynności,
do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia
budowlane w tej specjalności oraz przynależący do właściwej Izby Samorządu
Zawodowego. b) mistrz robót drogowych posiadający uprawnienia budowlane w
specjalności drogowej do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi lub z
innymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonywanie tych samych czynności, do
wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia
budowlane w tej specjalności oraz przynależący do właściwej Izby Samorządu
Zawodowego. c) 2 osoby posiadające przeszkolenie w zakresie wykonywania
niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym w czasie
wykonywania przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami ustawy z 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. nr 108, poz. 908 z późn. zm.)
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wypełniony formularz ofertowy z ceną ofertową brutto i netto (Załącznik do SIWZ). 2.
Kosztorys ofertowy dla całości zadania opracowany wyłącznie komputerowo w wersji
szczegółowej ściśle na podstawie przedmiaru robót i kosztorysu ślepego z podziałem na rozdziały
w układzie (tytuły z opisem, numer oraz opis pozycji) zgodnym z opisem zawartym w kosztorysie
ślepym: ceny jednostkowe w poszczególnych pozycjach oraz ilości obmiarowe i nakłady rzeczowe
R M i S identyczne z kosztorysem ślepym, wysokości współczynników i krotności w danej pozycji
(np. za grubość warstw, odległość odwiezienia itp.) oraz pełną nazwę stosowanego materiału. Na
stronie tytułowej umieścić: nazwę zadania, datę opracowania, wartość kosztorysu netto, podatek
VAT, wartość brutto oraz stawkę roboczogodziny wraz z wysokością wskaźnika kosztów
pośrednich i zysku oraz kosztów zakupu, na podstawie których została obliczona cena jednostkowa
w danej pozycji oraz wartość kosztorysu. UWAGA: oferent wygrywający przetarg, w dniu
podpisania umowy dostarczy do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów - Działu Utrzymania Dróg i
Mostów drugi egzemplarz szczegółowego kosztorysu ofertowego opracowanego ściśle wg
kosztorysu ślepego, ze wszystkimi wskaźnikami i nakładami R, M i S, na podstawie których została
obliczona cena jednostkowa w danej pozycji oraz wartość kosztorysu, Przy sporządzaniu
kosztorysu ofertowego Wykonawca nie może zmieniać podstawy wyceny i ilości robót jak również
nie może zmieniać ilości nakładów rzeczowych R, M i S niezbędnych do wykonania przedmiotu
zamówienia, podanych przez Zamawiającego w kosztorysie ślepym, a także nie może stosować
współczynników i krotności innych niż podano w kosztorysie ślepym. 3. W przypadku, gdy
wykonawca działa przez pełnomocnika, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą stosowne
pełnomocnictwo do reprezentowania go przez osobę/y trzecią/e w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. 4. Oświadczenie, że w cenie ofertowej na realizację przedmiotu zamówienia
uwzględniono koszt wykonania badań laboratoryjnych nośności i zagęszczenia zasypki wykopów
oraz podbudowy tłuczniowej po ułożeniu kanalizacji deszczowej i przykanalików (na każdym
przykanaliku). 5. Oświadczenie, że w cenie ofertowej na realizację przedmiotu zamówienia
uwzględniono koszt wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu, utrzymywania go w okresie realizacji robót oraz demontażu. 6. Oświadczenia o
ujęciu w cenie ofertowej na realizację przedmiotu zamówienia kosztu obsługi geodezyjnej przez
uprawnionego geodetę obejmującej: prace przygotowawcze (założenie osnowy realizacyjnej,
założenie reperów roboczych wraz z ich niwelacją; prace kontrolne w trakcie realizacji robót; prace
powykonawcze (wypiska zawierająca obliczenie powierzchni ułożenia nawierzchni chodnika,
obliczenie długości ułożonej kanalizacji wraz z przykanalikami, obliczenie długości krawężników
i ścieków przykrawężnikowych), inwentaryzację powykonawczą w zakresie aktualizacji mapy
zasadniczej obejmującej modernizację odwodnienia wraz z towarzyszącymi robotami drogowymi,
w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie TIF, sporządzenie metryki ulicy
(aktualizacja w zakresie zrealizowanych robót). Oświadczenie o których mowa w pkt. 4,5,6 należy
złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik do SIWZ.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w zawartej umowie, polegających w
szczególności na: 1) zmianie osoby pełniącej funkcję kierownika budowy oraz osoby pełniącej
funkcję inspektora, w następujących przypadkach: a) zdarzenia losowe (śmierć, choroba itp.); b) nie
wywiązywania się osoby wykonującej zamówienie z obowiązków wynikających z umowy; c) jeżeli
zmiana osoby wykonującej zamówienie stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezależnych od stron umowy (np. rezygnacji itp.). 2) zmianie stawki podatku VAT na przedmiot
zamówienia o wartość wynikającą ze zmienionej stawki VAT pod warunkiem, że jej zmiana nie
była opublikowana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej przez złożeniem oferty
przez Wykonawcę
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.mzdim.jaworzno.pl, www.mzdim.bip.jaworzno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zarząd
Dróg i Mostów w Jworznie, ul. Krakowska 9,wejście główne I piętro, pok. nr 17. Opłata za SIWZ
wynosi 615zł.(brutto), wpłata na konto: GETIN Bank 30 1560 0013 2382 1801 1779 0002.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie, ul. Krakowska
9,wejście główne I piętro Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2012-09-24 07:21:56 87,0KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 ul._Kasztanowa.zip.002 Po terminie otwarcia ofert 2012-09-24 07:38:30 5MB 11 razy
2 ul._Kasztanowa.zip.003 Po terminie otwarcia ofert 2012-09-24 07:39:38 5MB 4 razy
3 ul._Kasztanowa.zip.003 Po terminie otwarcia ofert 2012-09-24 07:40:19 5MB 2 razy
4 ul._Kasztanowa.zip.004 Po terminie otwarcia ofert 2012-09-24 07:40:50 5MB 2 razy
5 ul._Kasztanowa.zip.005 Po terminie otwarcia ofert 2012-09-24 07:42:04 5MB 2 razy
6 ul._Kasztanowa.zip.006 Po terminie otwarcia ofert 2012-09-24 07:43:09 5MB 3 razy
7 ul._Kasztanowa.zip.007 Po terminie otwarcia ofert 2012-09-24 07:43:39 5MB 3 razy
8 ul._Kasztanowa.zip.008 Po terminie otwarcia ofert 2012-09-24 07:45:26 5MB 2 razy
9 ul._Kasztanowa.zip.009 Po terminie otwarcia ofert 2012-09-24 07:45:57 5MB 3 razy
10 ul._Kasztanowa.zip.010 Po terminie otwarcia ofert 2012-09-24 07:46:34 5MB 2 razy
11 ul._Kasztanowa.zip.011 Po terminie otwarcia ofert 2012-09-24 07:47:56 1,9MB 3 razy
12 ul._Kasztanowa.zip.002 Po terminie otwarcia ofert 2012-09-24 07:48:35 5MB 3 razy
13 ul._Kasztanowa.zip.001 Po terminie otwarcia ofert 2012-09-24 07:49:29 5MB 13 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 24-09-2012 07:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator Serwisu 24-09-2012
Ostatnia aktualizacja: 24-09-2012 07:49