Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu: Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna z podziałem na rejony w sezonie 2020-2021

Dz.U./S S238
10/12/2019
584081-2019-PL
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
1 / 9
10/12/2019S238
https://ted.europa.eu/TED
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1 / 9
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:584081-2019:TEXT:PL:HTML
Polska-Jaworzno: Usługi odśnieżania
2019/S 238-584081
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w JaworznieAdres pocztowy: ul. Krakowska 9Miejscowość: JaworznoKod NUTS: PL22AKod pocztowy: 43-600Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Anna Stus-SośnierzE-mail: zamowienia.publiczne@mzdim.jaworzno.pl Tel.: +48 326142302
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mzdim.jaworzno.pl
I.2)
Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)
Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie infrastrukturą drogową
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna z podziałem na rejony w sezonie2020–2021
Numer referencyjny: MZDiM.SA.271-21/2019
II.1.2)
Główny kod CPV
90620000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
Dz.U./S S238
10/12/2019
584081-2019-PL
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
2 / 9
10/12/2019S238
https://ted.europa.eu/TED
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2 / 9
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie zimowego oczyszczania i utrzymania czystości, odśnieżaniai usuwania gołoledzi itp.: na drogach i ulicach, ciągach pieszych, terenach przystanków komunikacji miejskieji innych obiektach inżynieryjnych (przejścia podziemne i nadziemne, wiadukty, mosty), parkingach, placach,parkach, skarpach oraz zbierania i wywozu śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z jezdnii poboczy dróg, ciągów pieszych, terenów przystanków komunikacji miejskiej, w tym również z chodników ipoboczy uprzątniętych przez właścicieli posesji przyległych do ww., w granicach administracyjnych miastaJaworzna – rejon nr 1 i/lub rejon nr 2 (zgodnie z Załącznikiem nr 13 do SIWZ) w sezonie 2020–2021.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 8 728 561.94 PLN
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 2
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna z podziałem na rejony w sezonie2020–2021 – rejon nr 1.
Część nr: 1
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000
90910000
90918000
90610000
90612000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Jaworzno
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje usługę zimowego oczyszczania i utrzymania czystości, odśnieżania i usuwaniagołoledzi itp.: na drogach i ulicach, ciągach pieszych, terenach przystanków komunikacji miejskiej i innychobiektach inżynieryjnych (przejścia podziemne i nadziemne, wiadukty, mosty), parkingach, placach, parkach,skarpach oraz zbierania i wywozu śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z jezdni i poboczydróg, ciągów pieszych, terenów przystanków komunikacji miejskiej, w tym również z chodników i poboczyuprzątniętych przez właścicieli posesji przyległych do ww., w granicach administracyjnych miasta Jaworzna— rejon nr 1, którego szczegółowy zakres określony jest w Załącznikach od nr 1 do nr 7 umowy stanowiącejZałącznik nr 11 do SIWZ.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 635 272.72 PLN
Dz.U./S S238
10/12/2019
584081-2019-PL
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
3 / 9
10/12/2019S238
https://ted.europa.eu/TED
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3 / 9
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2020
Koniec: 15/04/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium – dla części narejon 1 w wysokości: 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna z podziałem na rejony w sezonie2020–2021 – rejon nr 2.
Część nr: 2
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000
90910000
90918000
90610000
90612000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Jaworzno
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje usługę zimowego oczyszczania i utrzymania czystości, odśnieżania i usuwaniagołoledzi itp.: na drogach i ulicach, ciągach pieszych, terenach przystanków komunikacji miejskiej i innychobiektach inżynieryjnych (przejścia podziemne i nadziemne, wiadukty, mosty), parkingach, placach, parkach,skarpach oraz zbierania i wywozu śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z jezdni i poboczydróg, ciągów pieszych, terenów przystanków komunikacji miejskich, w tym również z chodników i poboczyuprzątniętych przez właścicieli posesji przyległych do ww., w granicach administracyjnych miasta Jaworzna— rejon nr 1, którego szczegółowy zakres określony jest w Załącznikach od nr 1 do nr 7 umowy stanowiącejZałącznik nr 12 do SIWZ.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 040 459.22 PLN
Dz.U./S S238
10/12/2019
584081-2019-PL
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
4 / 9
10/12/2019S238
https://ted.europa.eu/TED
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4 / 9
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2020
Koniec: 15/04/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium – dla części narejon 2 w wysokości: 40 000 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu zpostępowania z uwagi na okoliczności wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp (obligatoryjnepodstawy wykluczenia) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 8 ustawy Pzp.
2. Wraz z ofertą wykonawca musi złożyć jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) – zgodnie zuwagami sekcji VI.3 ogłoszenia.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej ocenionaw zakresie każdej z części, do złożenia:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega zopłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lubinnego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowyw sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskałprzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wcałości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KasyRolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu, potwierdzającego, że wykonawca niezalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawcazawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkamilub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na ratyzaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeliodrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniana podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
Dz.U./S S238
10/12/2019
584081-2019-PL
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
5 / 9
10/12/2019S238
https://ted.europa.eu/TED
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
5 / 9
e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznejdecyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczenia podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lubzdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonaniepłatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumieniaw spłat tych należności;
f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego i zakazuubiegania się o zamówienie publiczne;
g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa wustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1170).
Oświadczenia o których mowa w pkt 1 lit. e–g wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemuna wzorze stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisemelektronicznym.
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał się spełnieniem warunku udziału w postępowaniu w zakresiezdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w części V ust. 1 pkt 3 lit. a, b, c SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej ocenionaw zakresie każdej z części, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych nadzień złożenia oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunek udziału wpostępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w części V ust. 1 pkt 3 lit. a, b, cSIWZ, tj.:
1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych wokresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jestkrótszy – w tym okresie, polegających na zimowym oczyszczaniu i utrzymaniu czystości na terenie miasta wzakresie: dróg, ulic, ciągów pieszych w ciągu jednego sezonu zimowego wraz z podaniem przedmiotu, datwykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określającychczy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, sąreferencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny oobiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumentypotwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływemterminu składania ofert – wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ;
2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególnościodpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresuwykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz zoświadczeniem stwierdzającym, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadająwymagane w cz. V ust. 1 pkt 3 lit. c SIWZ uprawnienia. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ;
Dz.U./S S238
10/12/2019
584081-2019-PL
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
6 / 9
10/12/2019S238
https://ted.europa.eu/TED
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
6 / 9
3. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonaniazamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami w celu realizacjizamówienia. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
4. Wykonawca składający ofertę na obie części zamówienia powinien wykazać, iż spełnia warunek określonyw cz. V ust. 1 pkt 3 lit. b, c SIWZ oddzielnie dla każdej części, tj. wykazany odpowiedni potencjał techniczny(narzędzia i urządzenia), osoby zdolne do wykonania zamówienia dla rejonu 1 nie mogą być te same jak dlarejonu 2.
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
1. Projekty umów dla każdej części zamówienia stanowią Załącznik nr 11 i Załącznik nr 12 do SIWZ.
2. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowieńzawartej umowy w stosunku do treści umowy na warunkach określonych w SIWZ.
3. Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na postawie umowy o pracę, o którychmowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresierealizacji zamówienia zostały określone w cz. III ust. 12 SIWZ.
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonaniazamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/01/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 13/01/2020
Czas lokalny: 11:00
Dz.U./S S238
10/12/2019
584081-2019-PL
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
7 / 9
10/12/2019S238
https://ted.europa.eu/TED
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
7 / 9
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. ul. Krakowska 9, Jaworzno, POLSKA, wejście główne,piętro II, sala konferencyjna, poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl) i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
2021 r.
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)
Informacje dodatkowe:
1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciuminiPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznejzamowienia.publiczne@mzdim.jaworzno.pl .
2. Znak sprawy – ID: MZDiM.SA.271-21/2019 (w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należyposługiwać się tym znakiem).
3. Wykonawca zamierzając wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musiposiadać konto na ePUAP, wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia,zmiany,wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznychkopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminiekorzystania z miniPortalu oraz regulaminie ePUAP (Zał. nr 14 do SIWZ).
4. Maks. rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany,wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB (dot. miniPortalu oraz ePuap).
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lubelektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania naePUAP.
6. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla niniejszego postępowania o udzielenie zamówieniapublicznego dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz zawarty jest w Zał. nr 15 doSIWZ.
7. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lubwniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny dozaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu lub w Zał. nr 15 do SIWZ.W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będziekorespondencja związana z postępowaniem. Ofertę stanowi wypełniony formularz „Oferta” (Zał. nr 1 do SIWZ)oraz kosztorys ofertowy dla danej część zamówienia – Zał. nr 10a i/lub 10b do SIWZ.
8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej w formaciedanych .pdf., doc., docx., rtf., xps, .odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożeniaoferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkowania systemu (Zał. nr 14 do SIWZ). Ofertęnależy złożyć zgodnie z cz. IX pkt 2 SIWZ.
9. W postępowaniu komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanieoświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych powyżej) zawiadomień oraz przekazywanie informacji,odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz
Dz.U./S S238
10/12/2019
584081-2019-PL
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
8 / 9
10/12/2019S238
https://ted.europa.eu/TED
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
8 / 9
udostępnionego przez miniPortal (formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej zniniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się ID postępowania.
10. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składanesą przez wykonawcę za pośrednictwem formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszczarównież możliwość składania dokumentów elektr., oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów luboświadczeń za pomocą poczty elektr., na adres e-mail zamowienia.publiczne@mzdim.jaworzno.pl .
11. Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotemzamówienia podstawowego i całkowita jego wartość została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówieniepodstawowego w zakresie każdej z części postępowania.
12. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury z art. 24aa ustawy Pzp.
13. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałeinformacje zawarto w SIWZ i Zał. do SIWZ, dostępnej wraz z ogłoszeniem na stronie internetowej:www.mzdim.jaworzno.pl; www.bip.mzdim.jaworzno.pl.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaTel.: +48 224587801Faks: +48 224587801
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lubmogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środkiochrony prawnej określone w dziale VI ww. ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówieniaprzysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej wpostępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany napodstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzucasię niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie orazwskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albow postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisemelektronicznym.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołaniaw taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeliprzesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacjielektronicznej.
Dz.U./S S238
10/12/2019
584081-2019-PL
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
9 / 9
10/12/2019S238
https://ted.europa.eu/TED
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
9 / 9
7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącejpodstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, zdaniedrugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji IstotnychWarunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którympowzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaTel.: +48 224587801Faks: +48 224587801
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/12/2019

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 10.12.2019.13.13.07_www.rar Po terminie otwarcia ofert 2019-12-10 13:13:07 8,5MB 42 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 23.12.2019.11.43.43_Pismo-_odp._do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-12-23 11:43:43 90,2KB
Wynik postępowania
1 29.01.2020.12.29.30_og_Ooszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2020-01-29 12:29:30 463,3KB
Informacja z otwarcia ofert
1 13.01.2020.12.45.31_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf 2020-01-13 12:45:31 351,8KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Sarga 10-12-2019 13:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-12-2019
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Sarga 29-01-2020 12:29