Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budowa tężni solankowej na terenie Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie na terenie części działki nr 94/16 w obr. 100 m. Jaworzna przy ulicy Św. Wojciecha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu

Ogłoszenie nr 541259-N-2018 z dnia 2018-04-06 r.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie: "Budowa tężni solankowej na terenie Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie na terenie części działki nr 94/16 w obr. 100 m. Jaworzna przy ulicy Św. Wojciecha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie, krajowy numer identyfikacyjny 24026890000000, ul. ul. Krakowska  9 , 43-600   Jaworzno, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 326 142 300, e-mail zamowienia.publiczne@mzdim.jaworzno.pl, faks 326 142 310.
Adres strony internetowej (URL): www.mzdim.jaworzno.pl; www.bip.mzdim.jaworzno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.mzdim.jaworzno.pl; www.bip.mzdim.jaworzno.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.mzdim.jaworzno.pl; www.bip.mzdim.jaworzno.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie, ul. Krakowska 9, Sekretariat, wejście główne, piętro I


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Budowa tężni solankowej na terenie Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie na terenie części działki nr 94/16 w obr. 100 m. Jaworzna przy ulicy Św. Wojciecha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu"
Numer referencyjny: MZDIM.SA.271-12/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i przeprowadzenie robót budowlanych w trybie "zaprojektuj i wybuduj " związanych z realizacją zadania pn: "Budowa tężni solankowej na terenie Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie na terenie części działki nr 94/16 w obr. 100 m. Jaworzna przy ulicy Św. Wojciecha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu". 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności realizację kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, zgłoszeniami, decyzjami itp., niezbędnymi dla realizacji wybudowania tężni solankowej z tarniną do inhalacji naturalnej wraz z zagospodarowaniem terenu i urządzeniami infrastruktury technicznej na terenie Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Gelogicznej GEOsfera w Jaworznie (działka nr 94/16 w obr. 100 m. Jaworzna własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Jaworzna), na dnie kamieniołomu, po byłym wyrobisku skalnym dolomitu. 3. Projekt należy opracować na podstawie Programu funkcjonalno-użytkowego (Załącznik nr 1 do SIWZ), chyba, że zaistnieją na etapie projektu architektoniczno-budowlanego okoliczności przemawiające za zasadnością zastosowania innych rozwiązań – decyzję należy podjąć w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami treści SIWZ i jej załączników, w szczególności PFU, pierwszeństwo mają zapisy SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45111291-4

45330000-9

45310000-3

45220000-5

71000000-8

71220000-6

71242000-6

71245000-7II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 154
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia w terminie określonym w ofercie jednak nie później niż w terminie 154 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się wykonaniem w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy zewnętrznej tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu o powierzchni krzewów tarniny w tężni co najmniej 180 m2. b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się wykonaniem w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie zewnętrznej tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu o powierzchni krzewów tarniny co najmniej 180 m2 oraz o wartości nie mniejszej niż 1 150 000,00 zł brutto. Zamawiający dopuszcza wykazanie się zrealizowaniem w/w usługi i roboty budowlanej w ramach jednej umowy w trybie "zaprojektuj i wybuduj " lub w ramach odrębnych umów zawartych oddzielnie na usługę i robotę budowlaną ( tzn.wykonanie dokumentacji projektowej tężni solankowej i wykonanie nie musi dot. tego samego obiektu budowlanego). W przypadku podania wartości w walucie innej niż PLN, dla porównania wartości Zamawiający przyjmie średni kurs NBP, z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż dysponuje lub będzie dysponował co najmniej n/w osobami: - osobą przeznaczoną na funkcję głównego projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, z którą bezpośrednio będzie się kontaktował przedstawiciel Zamawiającego. - osobą przeznaczoną na funkcję projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności, konstrukcyjno-budowlanej, - osobą przeznaczoną na funkcję projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, - osobą przeznaczoną na funkcję projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - osobą przeznaczoną na funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jako osoby odpowiedzialnej za prowadzenie robót. - osobą przeznaczoną na funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, - osobą przeznaczoną na funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, Dopuszcza się pełnienie jednocześnie funkcji kierownika budowy i kierownika robót przez tę samą osobę. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną powyżej wskaże osoby, które ma dostępne lub, które będą mu udostępnione na etapie realizacji zamówienia, spełniające wskazane dla danej funkcji wymagania. Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji wymienionych w Części V ust.1 pkt 3) lit c) SIWZ przez jedną osobę, która łącznie posiada wymagane uprawnienia i kwalifikacje. Wymieniony powyżej skład osobowy należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego do rzetelnego wypełnienia zobowiązań przez wykonawcę.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1.odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. (składany na wezwanie Zamawiającego W zakresie pozostałych podstaw wykluczenia (z zastrzeżeniem art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp), Zamawiający oprze się na treści oświadczenia, o którym mowa w części VI ust. 1 pkt 1) SIWZ. 2.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w sekcji III.4) pkt 1)ogłoszenia, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,potwierdzające,że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji III.4) pkt 1) ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający nie wymaga wykazania się brakiem podstaw do wykluczenia w stosunku do podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia w rozumieniu art. 25a ust. 5 ustawy Pzp; 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w sekcji III.3) ogłoszenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie, że: a) wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:o którym mowa w części V ust. 1 pkt 3 ) SIWZ tj. 1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających na opracowaniu co najmniej jednej wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy zewnętrznej tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu o powierzchni krzewów tarniny w tężni co najmniej 180 m2. wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające jej należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 2. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających na budowie zewnętrznej tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu o powierzchni krzewów tarniny co najmniej 180 m2 oraz o wartości nie mniejszej niż 1 150 000,00 zł brutto. wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty miejsca wykonywania podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 3. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem stwierdzającym, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane w cz. V ust 1 pkt 3) lit c) SIWZ uprawnienia. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wypełniony formularz ofertowy z łączną ceną ryczałtową brutto dla całości zamówienia (obejmującą opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy zewnętrznej tężni solankowej oraz budowę tężni łącznie z fontanną i pergolą, o powierzchni czynnej krzewów tarniny 180-200 m2 wraz z robotami ziemnymi, konstrukcyjnymi, zbiornikami na solankę i wody opadowe, przyłączami, montażem instalacji hydraulicznej, solankowej, wodnej, instalacji elektroenergetycznych, elementami małej architektury i ciągami komunikacyjnymi) terminem realizacji zamówienia oraz okresem gwarancji (Załącznik nr 2 do SIWZ). 2. Pełnomocnictwo – wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca może skorzystać ze wzoru, stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców. 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do zamówienia polegać na zasobach (zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 20 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji na wykonanne roboty

20,00

termin realizacji zamówienia

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany stawki podatku VAT na przedmiot zamówienia (lub poszczególne jednostki) o wartość wynikającą ze zmienionej stawki VAT pod warunkiem, że jej zmiana nie była opublikowana w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej przed złożeniem oferty przez Wykonawcę. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osoby na stanowisku kierownika budowy i osób na stanowisku projektantów oraz kierowników robót w przypadku niemożności wykonania przez nich obowiązków. W przypadku zmiany kierownika budowy i kierowników robót oraz projektantów należy zawiadomić Zamawiającego i przedłożyć do wglądu stosowne dokumenty określone w § 4 ust. 2 pkt. 4 lit. a-g wzoru umowy. 3. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania zamówienia wyłącznie w sytuacji: 1) gdy brak możliwości dochowania pierwotnego terminu wynika z przyczyn działania siły wyższej. Przez siłę wyższą strony rozumieją okoliczności niemożliwe do przewidzenia w chwili zawierania umowy, niezależnie od woli stron, na których powstanie żadna ze stron nie miała wpływu i których powstaniu nie mogła zapobiec. Za siłę wyższą uważa się w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, mobilizację, embargo, zamknięcie granic. Wykonawca na piśmie przedstawi okoliczności uniemożliwiające dochowanie terminu wynikającego z oferty, z tym, że decyzja taka leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Okoliczność taka musi zostać stwierdzona stosownym protokołem. Termin zostanie wydłużony wyłącznie o okres działania siły wyższej, 2) konieczności (w toku wykonywania robót ziemnych) usunięcia niewybuchów i niewypałów, wprowadzenia badań archeologicznych, oraz zaistnienia innych warunków odmiennych od przyjętych w dokumentacji (ujawnione aktywne źródła wody,pustki, uskoki lub pęknięcia geologiczne itp.) 4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zwierającego między innymi: 1) opis propozycji zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) opis wpływu zmiany na harmonogram rzeczowy i termin wykonania Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Uzupełnienie do Sekcji II.4) 1. Wykonawca przystępując do postępowania przetargowego zobowiązany jest złożyć oświadczenie, (zgodnie z treścią pkt. 4 formularza oferty – załącznika nr 2 do SIWZ) że ma zagwarantowane krzaki tarniny w ilości wystarczającej na realizację zamówienia, oraz że krzaki te zostały pozyskane w okresie do tego przewidzianym, tj. od 1 listopada 2017r. do końca lutego 2018 r. 2. Wykonawca musi zaoferować co najmniej 36 miesięczny okres gwarancji i rękojmi za wady dla całości przedmiotu zamówienia wraz z jego konserwacją zgodnie z zaleceniami producenta/ów. Gwarancja i rękojmia za wady będzie liczona od dnia następnego po dacie odbioru końcowego całości przedmiotu zamówienia. o któym mowa w § 13 ust, 1 wzoru umowy Gwarancja i rękojmia za wady obejmuje między innymi, poza ujętymi prawnie, nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty), naprawę oraz ewentualną konserwację i wymianę zużytych elementów zgodnie z zaleceniami producenta/ów oraz przeglądy wynikające z warunków gwarancji producenta/ów w okresie gwarancyjnym i rękojmi, realizowaną w miejscu użytkowania, przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta/ów. 3. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca musi zapewnić serwis urządzeń technologicznych i instalacji tężni solankowej wraz z niezbędną wymianą materiałów eksploatacyjnych przez autoryzowane jednostki lub producenta lw okresie gwarancyjnym od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 13 ust. 1 wzoru umowy, w przypadku, gdy zgodnie z dokumentacją projektową zamontowano urządzenia wymagające serwisowania i okresowej wymiany materiałów eksploatacyjnych przez autoryzowane jednostki lub producenta. Koszt serwisowania urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania gwarancji w całości pokrywa wykonawca. Czas reakcji serwisu ustala się na maksymalnie 96 godzin od momentu zgłoszenia awarii (telefonicznie, e-mailem, sms). 4. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia co najmniej 2 razy w ciągu roku, w terminach określonych przez Zamawiającego bezpłatnej kontroli podstawowej urządzeń technologicznych i instalacji tężni solankowej przez producenta tych urządzeń lub autoryzowany serwis w okresie objętym gwarancją, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 13 ust. 1 wzoru umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wyniki okresowej kontroli/działań serwisowych należy dokumentować w książce obiektu zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. 5. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm tych podwykonawców (zgodnie z treścią pkt. 8 formularza oferty – załącznika nr 2 do SIWZ). W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie. Uwaga! Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może powierzyć Podwykonawcom prac obejmujących budowę tężni solankowej w zakresie konstrukcji wraz z obsługującymi ją instalacjami, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 


 


 

 

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 06.04.2018.12.29.02_www.rar Po terminie otwarcia ofert 2018-04-06 12:29:02 4,4MB 10 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 18.04.2018.14.56.27_odpowiedz_na_pytanie_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-04-18 14:56:27 95,9KB
Wynik postępowania
1 23.04.2018.13.26.28_informacja_o_uniewaA_nieniu_postA_powania.pdf 2018-04-23 13:26:28 265,7KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stus 06-04-2018 12:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Sarga 23-04-2018 13:26