Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu dot.:Usługa kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie na okres 24 miesięcy, tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. w podziale na trzy części Część nr 1: Ubezpieczenie w zakresie ryzyk majątkowych oraz Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. Część nr 2: Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Część nr 3: Ubezpieczenie maszyn budowlanych od szkód i ryzyk

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mzdim.jaworzno.pl, www.mzdim.bip.jaworzno.pl


Jaworzno: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie na okres 24 miesięcy, tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. w podziale na trzy części. Część nr 1: Ubezpieczenie w zakresie ryzyk majątkowych oraz Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. Część nr 2: Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów. Część nr 3: Ubezpieczenie maszyn budowlanych od szkód i ryzyk.
Numer ogłoszenia: 110471 - 2016; data zamieszczenia: 29.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie , ul. Krakowska 9, 43-600 Jaworzno, woj. śląskie, tel. 032 6142300, faks 032 6142310.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzdim.jaworzno.pl, www.bip.jaworzno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie na okres 24 miesięcy, tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. w podziale na trzy części. Część nr 1: Ubezpieczenie w zakresie ryzyk majątkowych oraz Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. Część nr 2: Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów. Część nr 3: Ubezpieczenie maszyn budowlanych od szkód i ryzyk..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie na okres 24 miesięcy, tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. w podziale na trzy części. Część nr 1: Ubezpieczenie w zakresie ryzyk majątkowych oraz Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. Część nr 2: Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów. Część nr 3: Ubezpieczenie maszyn budowlanych od szkód i ryzyk..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia zamówień uzupełniających dla poszczególnych części o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, stanowiących wartość nie większą niż 50% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.60.00-0, 66.51.32.00-1, 66.51.21.00-3, 66.51.50.00-3, 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.41.10-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymaga się

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, wydane zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1844),

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu spełniania warunku w tym zakresie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu spełniania warunku w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu spełniania warunku w tym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu spełniania warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia opisu ogólnych i szczegółowych warunków ubezpieczenia wnioskowanych ryzyk. 2. Wypełniony formularz ofertowy z ceną ofertową brutto za realizację przedmiotu zamówienia oraz warunkami ubezpieczenia dla danej części tj. części nr 1 (wg Załącznika nr 4a ) i/lub dla części nr 2 (wg Załącznika nr 4b) i/lub dla części nr 3 (wg Załącznika nr 4c). 3. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5) ustawy Pzp albo Informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) (wg Załącznika nr 5). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie odpowiednią informację lub listę podmiotów zobowiązany jest złożyć każdy z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. W przypadku, gdy wykonawca działa przez pełnomocnika, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania go przez osobę/y trzecią/e w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w zawartej umowie, polegających w szczególności na: Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości składki w przypadku wprowadzenia na usługi ubezpieczeniowe podatku od towarów i usług (VAT) lub zmiany stawki tego podatku, jeżeli będzie miał zastosowanie do usług ubezpieczeniowych. Składka ulega podwyższeniu o kwotę naliczonego podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzdim.jaworzno.pl, www.mzdim.bip.jaworzno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zarząd Dróg i Mostów Jaworzno, ul. Krakowska 9, pok. nr 14, wejście główne, piętro I.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Miejski Zarząd Dróg i Mostów Jaworzno, ul. Krakowska 9, Sekretariat, wejście główne, piętro I.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Uzupełnienie pkt II.2) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zamówienia w terminie:1) dla części nr 1: od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.2) dla części nr 2: - z uwzględnieniem okresów ubezpieczenia poszczególnych pojazdów na okres 24 miesięcy: - Ford Transit nr rej. SJ 57475 od 11.01.2017 r. - Fiat Seicento nr rej. 36573 nr rej. 36573 od 02.08.2017 r. - Renault Kangoo nr rej. SJ 30322 od 24.08.2017 r. - Renault Kangoo Express nr rej. SJ 31454 od 27.09.2017 r. - Ford Transit nr rej. SJ 62224 od 01.12.2017 r. - Neptun (przyczepa lekka) nr rej. SJ 30928 od 06.01.2017 r. - AVANT 528 + ładowarka czołowa od 29.09.2017 r. - Thule (przyczepa ciężarowa) nr rej. SJ 30420 od 29.09.2017 r. - wózek widłowy od 11.10.2017 r. - JCB nr rej. AO338438 od 22.08.2017 r. - IVECO Daily nr rej. SJ 59253 od 01.06.2017 r. - VW Transporter nr rej. SJ 59254 od 01.06.2017 r. - Scania nr rej. SJ 41278 od 27.05.2017 r. - MAN nr rej. SJ 51194 od 22.12.207 r. - Ford nr rej. SJ 50459 od 16.12.2017 r. - Stalowa Wola nr rej. SJ 10323 od 16.10.2017 r. - VW Transporter nr rej. SJ 34869 od 03.10.2017 r. - VW Transporter nr rej. SJ 43886 od 02.10.2017 r. - Scania nr rej. SJ 60364 od 13.07.2017 r. - Wiola (przyczepa) W 350 nr rej. SJ 12402 od 21.11.2017 r. - Wiola (przyczepa) W2K nr rej. SJ 57851 od 18.06.2017 r. - Schwarzmuller nr rej. SJ 36631 od 08.08.2017 r. - Fiat Panda nr rej. 67502 od 23.11.2017 r. - Fiat Panda nr rej. 67503 od 23.11.2017 r. - Wiola (przyczepa) W 1 nr rej. SJ 70876 od 21.08.2017 r. - Dacia DUSTER nr rej. SJ 72576 od 31.10.2017 r. - Iveco Stralis nr rej. SJ 74728 od 28.03.2017 r. - Zasław nr rej. SJ 73318 od 28.03.2017 r. - Iveco Daily nr rej. SJ 76049 od 10.06.2017 r. - Dacia Sandero nr rej.SJ78631 od 18.12.2017 r. - Dacia Sandero nr rej.SJ78632 od 18.12.2017 r. - Fiat Doblo nr rej.SJ 84260 od 11.12.2017 r. - Pronar T131 nr rej.SJ80539 od 01.08.2017 r. - Iveco Daily nr rej.SJ 82249 od 16.07.2017 r. - Landini Landpower nr rej.SJ 6316 od 17.04.2017 r. - Iveco 180E nr rej. SJ 79326 od 03.02.2017 r. - Bodex NN37 nr rej.SJ 79526 od 03.06.2017 r. - Renault Master nr rej. SJ 87364 od 13.06.2017 r. 3) dla części nr 3: od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Ubezpieczenie w zakresie ryzyk majątkowych oraz Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1 Ubezpieczenie w zakresie ryzyk majątkowych oraz Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. 1.1.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 znajduje się w załączniku nr 1a. 1.1.3 Wykonawca ubezpieczy mienie w całym zakresie rzeczowym i na warunkach określonych w SIWZ. 1.1.4 Maksymalna wysokość franszyz integralnych we wszystkich rodzajach ubezpieczeń została określona w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a). 1.1.5 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania franszyz redukcyjnych. 1.1.6 W razie rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z postanowień zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczeń, a zapisami SIWZ - przyjmie się do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. 1.1.7 Składka płatna będzie w dwóch ratach dla poszczególnych okresów rozliczeniowych: I rata stanowiąca 100 % składki rocznej: płatna do ostatniego dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego tj. do 31.01.2017r. II rata stanowiąca 100% składki rocznej: płatna do ostatniego dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego tj. do 31.01.2018r..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.60.00-0, 66.51.32.00-1, 66.51.21.00-3, 66.51.50.00-3, 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2018.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 80

  • 2. warunki ubezpieczenia - 20


 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.2 Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów. 1.2.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 znajduje się w załączniku nr 1b. 1.2.2 Wykonawca ubezpieczy mienie w całym zakresie rzeczowym i na warunkach określonych w SIWZ. 1.2.3.Maksymalna wysokość franszyz integralnych została określona w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1b). 1.2.4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania franszyz redukcyjnych. 1.2.5 W razie rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z postanowień zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczeń, a zapisami SIWZ - przyjmie się do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. 1.2.6 Składka na ubezpieczenie płatna będzie w dwóch ratach dla poszczególnych okresów rozliczeniowych: I rata stanowiąca 100 % składki rocznej: płatna do ostatniego dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego tj. do 31.01.2017r. II rata stanowiąca 100% składki rocznej: płatna do ostatniego dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego tj. do 31.01.2018r..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.41.10-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95

  • 2. warunki ubezpieczenia - 5


 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Ubezpieczenie maszyn budowlanych od szkód i ryzyk.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.3 Ubezpieczenie maszyn budowlanych od szkód i ryzyk. 1.3.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3 znajduje się w załączniku nr 1c. 1.3.2 Wykonawca ubezpieczy mienie w całym zakresie rzeczowym i na warunkach określonych w SIWZ. 1.3.3.Maksymalna wysokość franszyz integralnych została określona w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1c). 1.3.4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania franszyz redukcyjnych. 1.3.5 W razie rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z postanowień zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczeń, a zapisami SIWZ - przyjmie się do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. 1.3.6 Składka płatna będzie w dwóch ratach dla poszczególnych okresów rozliczeniowych: I rata stanowiąca 100 % składki rocznej: płatna do ostatniego dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego tj. do 31.01.2017r. II rata stanowiąca 100% składki rocznej: płatna do ostatniego dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego tj. do 31.01.2018r..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.41.10-0, 66.51.50.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2018.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95

  • 2. warunki ubezpieczenia - 5


  

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 29.06.2016.14.19.32_ogloszenie.pdf 2016-06-29 14:19:32 136,2KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 29.06.2016.14.19.32_www_SIWZ_ubezpieczenie.zip Po terminie otwarcia ofert 2016-06-29 14:19:32 1,7MB 32 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 07.07.2016.10.19.02_odpowiedzi_na_pytanie_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-07 10:19:02 91,0KB
2 07.07.2016.10.19.22_ZaA___nr_1_b_do_SIWZ_SzczegA_A_owy_opis_przedmiotu_zamA_wienia_cz_nr_2-zmiana.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-07 10:19:22 56,9KB
3 07.07.2016.10.19.34_zaA_.nr_10_do_SIWZ_REJESTR_POJAZDA_W_MZDiM_w_Jaworznie-_zmiana.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-07 10:19:34 82,1KB
4 07.07.2016.10.19.52_zaA_.nr_10_do_SIWZ_REJESTR_POJAZDA_W_MZDiM_w_Jaworznie-_zmiana.xls Po terminie otwarcia ofert 2016-07-07 10:19:52 26,5KB
5 07.07.2016.10.20.02_zaA_.nr_11_do_SIWZ_Rejestr_maszyn_budowlanych_MZDiM_w_Jaworznie.xls Po terminie otwarcia ofert 2016-07-07 10:20:02 17KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 07.07.2016.13.49.53_zmiana_SIWZ-_zmiana_terminu.pdf 2016-07-07 13:49:53 89,7KB
2 07.07.2016.13.50.35_zmiana_ogA_oszenia_-przedA_uA_enie_terminu_skA_adania_ofert.pdf 2016-07-07 13:50:35 60,0KB
Wynik postępowania
1 02.08.2016.13.06.07_ogA_._o_wyborze-www.pdf 2016-08-02 13:06:07 104,7KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pluta 29-06-2016 14:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Pluta 29-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Stus 02-08-2016 13:06