Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna.


Polska-Jaworzno: Usługi sprzątania i zamiatania ulic

2016/S 018-027869

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

 

I.1)

Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
ul. Krakowska 9
Osoba do kontaktów: Anna Stus-Sośnierz
43-600 Jaworzno
POLSKA
Tel.: +48 326142302
E-mail: 
zamowienia.publiczne@mzdim.jaworzno.pl
Faks: +48 326142310

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mzdim.jaworzno.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

 

I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej

Agencja/urząd regionalny lub lokalny

 

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Inny: zarządzanie infrastrukturą drogową

 

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

 

II.1)

Opis

 

II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna.

 

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Jaworzno.

Kod NUTS PL22A

 

II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

 

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

 

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna.

 

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90610000906110009061200090914000909180006371210090910000

 

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

 

II.1.8)

Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

 

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

 

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

 

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:

Szacunkowa wartość bez VAT: 1 151 003,64 PLN

 

II.2.2)

Informacje o opcjach

Opcje: nie

 

II.2.3)

Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

 

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie 1.4.2016. Zakończenie 31.10.2016

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 

III.1)

Warunki dotyczące zamówienia

 

III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

 

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

1. Za świadczenie usługi „oczyszczania miasta Jaworzna” Wykonawca będzie otrzymywał miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT i pod warunkiem dołączenia do niej zbiorczej, miesięcznej karty przekazania odpadów.
3. Faktury winny być przekazane Zamawiającemu do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
4. W przypadku świadczenia usługi za niepełny miesiąc rozliczeniowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wprost proporcjonalne do dni w których będzie świadczona usługa tj. 1/30 wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień świadczonej usługi.
5. Należności będą płatne na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

 

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Nie dotyczy.

 

III.1.4)

Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

 

III.2)

Warunki udziału

 

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności tj: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż posiada aktualne:
— potwierdzenie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na podstawie ustawy z 13.9.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z póź.zm.),
— zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów zgodnie z ustawą z 27.4.2001 o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z póź. Zm ),
— zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z ustawą z 27.4.2001 o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21z póź. zm ),
— zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego – materiał kategorii 1, zgodnie z ustawą z 29.1.2004 o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2010 r., nr 112, poz. 744 z póź. zm.),
2. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się należytym wykonaniem w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia (polegającej na letnim oczyszczaniu i utrzymaniu czystości miasta w zakresie: oczyszczania dróg, ulic i parkingów, ciągów pieszych, przystanków komunikacji miejskiej oraz oczyszczania koszy ulicznych w ciągu jednego sezonu letniego), o łącznej wartości nie mniejszej niż 700 000 PLN brutto oraz doręczył dokument potwierdzający jej należyte wykonanie. W przypadku podania wartości kontraktów zawartych w walucie innej niż PLN, dla porównania wartości Zamawiający przeliczy je według średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku świadczenia we wskazanym okresie więcej niż 1 usługi,zamawiający dopuszcza sumowanie ich wartości.
Wymagane dokumenty.
Wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających na letnim oczyszczaniu i utrzymaniu czystości miasta w zakresie: oczyszczania dróg, ulic i parkingów, ciągów pieszych, przystanków komunikacji miejskiej oraz oczyszczania koszy ulicznych w ciągu jednego sezonu letniego), wraz z podaniem ich wartości,przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane (wg Załącznika nr 5 do SIWZ) wraz z załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
a) poświadczenie (inwestora czy kontrahenta na rzecz którego realizowano zamówienie), z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;
b) w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyno obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia;
c) w przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty dostawy lub usługi wskazane w wykazie usług, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
Wykonawca powinien wykazać, iż spełnia warunek określony w cz. V ust. 1 pkt 2) SIWZ.
Do wykazu należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania Wykonawcy wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeśli w Załączniku nr 5 do SIWZ Wykonawca wskazał wiedzę i doświadczenie, którymi będzie dysponował.

 

III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Opłacona Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 800 000 PLN.

 

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (Załącznik nr 4 do SIWZ). Wykonawca powinien wykazać, iż spełnia warunek określony w cz. V ust. 1 pkt 3) SIWZ.
Do wykazu należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania Wykonawcy urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeśli w Załączniku nr 4 do SIWZ Wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował.
2.Wykaz osób po stronie Wykonawcy, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg Załącznika nr 3 SIWZ). Wykonawca powinien wykazać, iż spełnia warunek określony w cz. V ust. 1 pkt 4) SIWZ. Do wykazu należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania Wykonawcy osób zdolnych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeśli w Załączniku nr 3 do SIWZ Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.
Oświadczenie stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane w cz. V ust 1 pkt 4) SIWZ uprawnienia – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej takimi urządzeniami jak:
1. Ciągniona zamiatarka mechaniczna ze szczotkami obrotowymi i szczotką walcową do oczyszczania nawierzchni jezdni z załadunkiem urobku na samochód wywrotkę z możliwością zwilżania zamiatanych powierzchni z opcją uniemożliwiającą zapylenie środowiska – szerokość zamiatania min. 2 900 mm – 1 szt.
2. Samojezdna zamiatarka mechaniczna ze szczotkami obrotowymi i szczotką walcową oraz szczotką na wysięgniku do oczyszczania nawierzchni jezdni i opasek bezpieczeństwa z możliwością zwilżania zamiatanych powierzchni z opcją uniemożliwiającą zapylenie środowiska – szerokość zamiatania min. 2 400 mm – 1 szt.
3. Samojezdna zamiatarka mechaniczna ze szczotkami obrotowymi oraz możliwością zwilżania zamiatanych powierzchni z opcją uniemożliwiającą zapylenie środowiska – szerokość zamiatania min.1 500–2 000 mm (typ lekki do oczyszczania chodników) – 1 szt.
4. Samochód wywrotka o ładowności do 8 Mg – 1 szt.
5. Samochód dostawczy o ładowności do 0,9 Mg wraz z przyczepą – 4 szt.
6. Agregat prądotwórczy – 1 szt.
7. Myjka ciśnieniowa do zmywania ścian i posadzki w tunelach przejść podziemnych oraz siedzisk i wiat przystankowych – 1 szt.
8. Wykaszarka spalinowa z głowicą do koszenia (traw i chwastów) – 2 szt.
9. Wykaszarka spalinowa z głowicą do zwalczania i usuwania roślinności (traw i chwastów) z powierzchni utwardzonych jezdni, chodników i terenów przystanków komunikacji miejskich – 2 szt.
10. Opryskiwacz plecakowy – 2 szt.
11. Opryskiwacz mechaniczny montowany na pojeździe wolnobieżnym – 1 szt.
12. Pojazd – polewaczka wyposażony w: zbiornik na wodę, pompy, polewaki, listwę zraszającą, przyłącza do hydrantu – 1 szt.
13. Samochód dyżurny – osobowy – 1 szt.
2) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – tj. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem co najmniej nw. osobami:
a) 2 osoby – kadra techniczna, z imiennym wskazaniem kierownika usługi, który sprawować będzie nadzór(pełnienie funkcji organizującej, koordynującej, realizującej) nad pracami utrzymania czystości i porządku naterenie miasta Jaworzna;
b) 3 osoby posiadające przeszkolenie w zakresie wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym w czasie wykonywania robót, zgodnie z przepisami ustawy z 20.6.1997 Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 1137).

 

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

 

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

 

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

 

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

 

IV.1)

Rodzaj procedury

 

IV.1.1)

Rodzaj procedury

Otwarta

 

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

 

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

 

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

 

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 95

2. Czas reakcji od momentu otrzymania zgłoszenia. Waga 5

 

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

 

IV.3)

Informacje administracyjne

 

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

MZDiM.SA.271-2/2016

 

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

 

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

 

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

4.3.2016 - 10:00

 

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

 

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

 

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

 

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert

Data: 4.3.2016 - 10:30

Miejscowość:

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie, ul. Krakowska 9, wejście główne, II piętro, sala konferencyjna.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

 

VI.1)

Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 2017.

 

VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

VI.3)

Informacje dodatkowe

1.Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień,stanowiących wartość nie większą niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony lub potwierdzony przez organ wystawiający nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające odpowiednio,że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4–8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Należy złożyć informację dla osób wymienionych we wskazanych przepisach – w zależności od formy prawnej wykonawcy.
5) Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub notariuszem.
6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8) Oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych – złożone na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ.
3. Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.2.2013 ws. rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w cz. VI ust. 1 pkt 1), 2), 3) oraz 6) SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w cz. VI ust. 1 pkt 4) i 7) SIWZ, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8, 10 i 11 ustawy Pzp – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w cz. VI ust. 3 i 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Oświadczenia mają być złożone w terminach, o których mowa w cz. VI ust. 3 i 4
6. Pozostałe dokumenty, które wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1. Oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – złożone na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ.
2. Wypełniony formularz ofertowy z ceną ofertową brutto i netto (dla ryczałtu miesięcznego) oraz łączną kwotę brutto za realizację całego zadania oraz czas reakcji od momentu otrzymania zlecenia.(wg Załącznika nr 6 do SIWZ).
3. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5) ustawy Pzp albo Informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) (wg Załącznika nr 7 do SIWZ).
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie odpowiednią informację lub listę podmiotów zobowiązany jest złożyć każdy z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku, gdy wykonawca działa przez pełnomocnika, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania go przez osobę/y trzecią/e w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzdim.jaworzno.plwww.mzdim.bip.jaworzno.pl

6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w zawartej umowie, polegających w szczególności na:
1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osoby na stanowisku kierownika usługi w przypadku niemożności wykonywania przez niego obowiązków. W przypadku zmiany kierownika usługi należy przedłożyć stosowne dokumenty określone w SIWZ.
2) Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w składzie osobowym pracowników wykonawcy w przypadku niemożności wykonywania przez nich obowiązków. W przypadku zmian składu osobowego pracowników należy przedłożyć stosowne dokumenty określone w SIWZ.
3) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia w zakresie rodzaju prac oraz minimalnej częstotliwości ich realizacji określają Załączniki nr 1–6 do umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zakresie wyznaczenia innej niż określona w Załącznikach nr 1–6 do umowy infrastruktury, w miejsce wyłączonej z obsługi w związku z wystąpieniem okoliczności o których mowa w §5 ust. 7 umowy, przy czym zakres i rodzaj prac wprowadzonych zmian równoważnych nie może ulec zwiększeniu w stosunku do zakresu podstawowego.
4) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT na przedmiot zamówienia (lub poszczególne jednostki) o wartość wynikającą ze zmienionej stawki VAT pod warunkiem, że jej zmiana nie była opublikowana w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej przed złożeniem oferty przez Wykonawcę.
7. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania a oferta będzie uznana za odrzuconą w przypadku zaistnienia przesłanek wynikających z art. 24 ust.1 i 2 oraz 2a ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

VI.4)

Procedury odwoławcze

 

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224537700

 

VI.4.2)

Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia – jeżeli informacje zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, tj. faxem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec innych czynności niż wymienione wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do wniesienia odwołania.
4. Jeżeli zamawiający, mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się:
a) nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Środki Ochrony Prawnej przysługują wykonawcom zgodnie z Działem VI ustawy z 29.1.2004 Prawo Zamówień Publicznych.

 

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224537700

 

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

22.1.2016

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 27.01.2016.10.43.13_ogA_oszenie.pdf 2016-01-27 10:43:13 156,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 27.01.2016.10.43.13_www_SIWZ_lato.zip Po terminie otwarcia ofert 2016-01-27 10:43:13 1,4MB 17 razy
Wynik postępowania
1 09.03.2016.14.41.40_ogA_._o_wyborze-www.pdf 2016-03-09 14:41:41 67,1KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pluta 27-01-2016 10:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Pluta 27-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Stus 09-03-2016 14:41