Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu dot.:Budowa sieci kablowej oświetleniowej w podziale na 3 części

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mzdim.jaworzno.pl, www.mzdim.bip.jaworzno.pl


Jaworzno: Budowa sieci kablowej oświetleniowej w podziale na 3 części
Numer ogłoszenia: 170918 - 2015; data zamieszczenia: 09.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie , ul. Krakowska 9, 43-600 Jaworzno, woj. śląskie, tel. 032 6142300, faks 032 6142310.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzdim.jaworzno.pl, www.bip.jaworzno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kablowej oświetleniowej w podziale na 3 części.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót obejmuje wykonanie: CZĘŚĆ NR 1: Budowa sieci kablowej oświetleniowej ul. Zalipie, Skowronków, Przepiórek, Bażantów w Jaworznie w zakresie: zabudowy 29 szt. słupów SAL-8; 25 szt. wysięgników 1xWR 1,0; 5 szt. wysięgników 2xWR 1,0; zabudowy 34 szt. opraw typu SGS-150W, zabudowy 9 szt. słupów SAL-DP48 z oprawą OPA-1-70W oraz budowy linii kablowych zasilających wyprowadzonych z istniejącej szafy SOU4 przy ulicy Szpitalnej oraz słupów istniejących. Zadanie należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym Projektem Budowlano - Wykonawczym. Zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia materiały i wyroby muszą posiadać aktualne świadectwa i aprobaty techniczne dopuszczenia do stosowania. Podstawowe określenia dotyczące zespołu zabiegów technicznych, związanych z budową sieci kablowych zostały określone zgodnie z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w OGÓLNYCH i SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH ROBÓT: Specyfikacja techniczna zadania - Nr dok. 16-E-2015, ST D 000.00 , Wymagania ogólne - przepisy BHP i P-POŻ. CZĘŚĆ NR 2: Budowa sieci kablowej oświetleniowej - Jaworzno, ul. Szczakowska boczna w Jaworznie w zakresie: zabudowy 11 szt. słupów SKPF 4; zabudowy 11 szt. opraw typu LED-PARK XP-E 20W, oraz budowy linii kablowych zasilających wyprowadzonych z szafy SOU1 dobudowanej do istn.ZZP przy ulicy Szczakowskiej bocznej. Zadanie należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym Projektem Budowlano - Wykonawczym. Zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia materiały i wyroby muszą posiadać aktualne świadectwa i aprobaty techniczne dopuszczenia do stosowania.Podstawowe określenia dotyczące zespołu zabiegów technicznych, związanych z budową sieci kablowych zostały określone zgodnie z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w OGÓLNYCH i SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH ROBÓT: Specyfikacja techniczna zadania - Nr dok. 18-E-2015, ST D 000.00 , Wymagania ogólne - przepisy BHP i P-POŻ. CZĘŚĆ NR 3: Budowa sieci oświetleniowej - ciąg pieszy MANHATAN - Jaworzno, Al. Piłsudskiego w zakresie: zabudowy 9 szt. słupów SKPF 3 czarny; zabudowy 9 szt. opraw typu LED-PARK XP-E 20W, oraz budowy linii kablowych zasilających wyprowadzonych z istniejącego słupa ( wg WTZ ). Zadanie należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym Projektem Budowlano - Wykonawczym. Zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia materiały i wyroby muszą posiadać aktualne świadectwa i aprobaty techniczne dopuszczenia do stosowania. Podstawowe określenia dotyczące zespołu zabiegów technicznych, związanych z budową sieci kablowych zostały określone zgodnie z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w OGÓLNYCH i SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH ROBÓT: Specyfikacja techniczna zadania - Nr dok. 17-E-2015, ST D 000.00 , Wymagania ogólne - przepisy BHP i P-POŻ..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.60.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymaga się

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu spełnienia warunku w tym zakresie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dotyczy cz. 1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się wykonaniem w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie linii kablowych i montażu urządzeń elektroenergetycznych o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto, Dotyczy cz. 2 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się wykonaniem w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie linii kablowych i montażu urządzeń elektroenergetycznych o wartości co najmniej 70 000,00 zł brutto, Dotyczy cz. 3 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się wykonaniem w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie linii kablowych i montażu urządzeń elektroenergetycznych o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto, W przypadku podania wartości w walucie innej niż PLN, dla porównania wartości Zamawiający przyjmie średni kurs NBP, z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował takimi narzędziami i urządzeniami jak: -zwyżka z koszem - 1 szt. - samochód dostawczy - 2 szt. -ubijak spalinowy lub zagęszczarka wibracyjna - 1 szt. -minikoparka - 1 szt. - agregat prądotwórczy - 1 szt. - elektronarzędzia - 1 szt. - zestaw urządzeń pomiarowych instalacji elektrycznych 1 szt

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem n/w osobami: a) 1 osobą odpowiedzialną za prowadzenie robót (kierownika robót), z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urządzeń elektrycznych z którym bezpośrednio będzie się kontaktować przedstawiciel Zamawiającego. b) 2 osobami posiadające uprawnienia SEP E+D do 1kV.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu spełnienia warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy z ceną ofertową brutto i netto oraz okresem gwarancji dla danej części zamówienia: części nr 1 (wg Załącznika nr 8a do SIWZ), dla części nr 2 (wg Załącznika nr 8b do SIWZ), dla części nr 3 (wg Załącznika nr 8c do SIWZ). 2. Kosztorys ofertowy opracowany w formie kalkulacji uproszczonej z zestawieniem materiałów i sprzętu, sporządzony na postawie przedmiaru robót dla danej części zamówienia. Kosztorys powinien zawierać ilość jednostki miary, cenę jednostkową oraz wartość poszczególnej pozycji kosztorysowej. Ilości robót określone w kosztorysie mają charakter szacunkowy, a rzeczywiste wykonanie robót może być inne niż przedmiar robót. Wykonawca wygrywający przetarg dostarczy do Zamawiającego kosztorys ww. zadania sporządzony metodą szczegółową ze wszystkimi niezbędnymi wskaźnikami na podstawie których została obliczona jego wartość. 3. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5) ustawy Pzp albo Informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) (wg Załącznika nr 9 do SIWZ). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie odpowiednią informację lub listę podmiotów zobowiązany jest złożyć każdy z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. W przypadku, gdy wykonawca działa przez pełnomocnika, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania go przez osobę/y trzecią/e w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95

 • 2 - Gwarancja na wykonane roboty - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w zawartej umowie, polegających w szczególności na: 1) zmianie stawki podatku VAT na przedmiot zamówienia o wartość wynikającą ze zmienionej stawki VAT pod warunkiem, że jej zmiana nie była opublikowana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej przez złożeniem oferty przez Wykonawcę, 2) zmianie osoby pełniącej funkcję kierownika budowy oraz składu osobowego pracowników w następujących przypadkach: a) zdarzenia losowe (śmierć, choroba itp.); b) nie wywiązywania się osoby wykonującej zamówienie z obowiązków wynikających z umowy; c) jeżeli zmiana osoby wykonującej zamówienie stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od stron umowy (np. rezygnacji itp.).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzdim.jaworzno.pl, www.mzdim.bip.jaworzno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zarząd Dróg i Mostów Jaworzno, ul. Krakowska 9, pok. nr 14, wejście główne, piętro I..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Miejski Zarząd Dróg i Mostów Jaworzno, ul. Krakowska 9 Sekretariat, wejście główne, piętro I..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Budowa sieci kablowej oświetleniowej ul. Zalipie, Skowronków, Przepiórek, Bażantów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa sieci kablowej oświetleniowej ul. Zalipie, Skowronków, Przepiórek, Bażantów w Jaworznie w zakresie: zabudowy 29 szt. słupów SAL-8; 25 szt. wysięgników 1xWR 1,0; 5 szt. wysięgników 2xWR 1,0; zabudowy 34 szt. opraw typu SGS- 150W, zabudowy 9 szt. słupów SAL-DP48 z oprawą OPA-1-70W oraz budowy linii kablowych zasilających wyprowadzonych z istniejącej szafy SOU4 przy ulicy Szpitalnej oraz słupów istniejących. Zadanie należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym Projektem Budowlano - Wykonawczym. Zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia materiały i wyroby muszą posiadać aktualne świadectwa i aprobaty techniczne dopuszczenia do stosowania. Podstawowe określenia dotyczące zespołu zabiegów technicznych, związanych z budową sieci kablowych zostały określone zgodnie z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w OGÓLNYCH i SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH ROBÓT: Specyfikacja techniczna zadania - Nr dok. 16-E-2015, ST D 000.00 , Wymagania ogólne - przepisy BHP i P-POŻ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.60.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95

  • 2. Gwarancja na wykonane roboty - 5


 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Budowa sieci kablowej oświetleniowej - Jaworzno, ul. Szczakowska boczna.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa sieci kablowej oświetleniowej - Jaworzno, ul. Szczakowska boczna w Jaworznie w zakresie: zabudowy 11 szt. słupów SKPF 4; zabudowy 11 szt. opraw typu LED-PARK XP-E 20W, oraz budowy linii kablowych zasilających wyprowadzonych z szafy SOU1 dobudowanej do istn. ZZP przy ulicy Szczakowskiej bocznej. Zadanie należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym Projektem Budowlano - Wykonawczym. Zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia materiały i wyroby muszą posiadać aktualne świadectwa i aprobaty techniczne dopuszczenia do stosowania.Podstawowe określenia dotyczące zespołu zabiegów technicznych, związanych z budową sieci kablowych zostały określone zgodnie z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w OGÓLNYCH i SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH ROBÓT: Specyfikacja techniczna zadania - Nr dok. 18-E-2015, ST D 000.00 , Wymagania ogólne - przepisy BHP i P-POŻ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.60.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95

  • 2. Gwarancja na wykonane roboty - 5


 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Budowa sieci oświetleniowej - ciąg pieszy MANHATAN - Jaworzno, Al. Piłsudskiego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa sieci oświetleniowej - ciąg pieszy MANHATAN - Jaworzno, Al. Piłsudskiego w zakresie: zabudowy 9 szt. słupów SKPF 3 czarny; zabudowy 9 szt. opraw typu LED-PARK XP-E 20W, oraz budowy linii kablowych zasilających wyprowadzonych z istniejącego słupa ( wg WTZ ). Zadanie należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym Projektem Budowlano - Wykonawczym. Zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia materiały i wyroby muszą posiadać aktualne świadectwa i aprobaty techniczne dopuszczenia do stosowania. Podstawowe określenia dotyczące zespołu zabiegów technicznych, związanych z budową sieci kablowych zostały określone zgodnie z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w OGÓLNYCH i SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH ROBÓT: Specyfikacja techniczna zadania - Nr dok. 17-E-2015, ST D 000.00 , Wymagania ogólne - przepisy BHP i P-POŻ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.60.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95

  • 2. Gwarancja na wykonane roboty - 5


 

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 1www1.rar Po terminie otwarcia ofert 2015-07-09 10:37:44 45,0MB 99 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 15.07.2015.13.33.13_odpowiedz_na_pytania_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-07-15 13:33:13 78,4KB
2 16.07.2015.13.20.43_odpowiedz_na_pytania_do_SIWZ_cz.II.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-07-16 13:20:43 66,2KB
3 21.07.2015.14.19.43_odpowiedz_na_pytania_do_SIWZ_cz.III.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-07-21 14:19:43 84,5KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 21.07.2015.14.22.21_zmiana_ogA_oszenia.pdf 2015-07-21 14:22:21 62,3KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pluta 09-07-2015 10:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Pluta 09-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Anna Stus 21-07-2015 14:23