Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu dot: Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna z podziałem na trzy rejony.

 

 

 

05/05/2015    S86    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Jaworzno: Usługi odśnieżania

2015/S 086-155909

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
ul. Krakowska 9
Osoba do kontaktów: Anna Stus-Sośnierz
43-600 Jaworzno
POLSKA
Tel.: +48 326142302
E-mail: zamowienia.publiczne@mzdim.jaworzno.pl
Faks: +48 326142310

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mzdim.jaworzno.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Inny: zarządzanie infrastrukturą drogową

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna z podziałem na trzy rejony.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Jaworzno.

Kod NUTS PL22A

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest:
1) usługa w zakresie zimowego oczyszczania i utrzymania czystości, odśnieżania i usuwania gołoledzi itp.: na drogach i ulicach, ciągach pieszych, terenach przystanków komunikacji miejskiej i innych obiektach inżynieryjnych (przejścia podziemne i nadziemne, wiadukty, mosty), parkingach, placach, parkach, skarpach oraz zbierania i wywozu śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z jezdni i poboczy dróg, ciągów pieszych, terenów przystanków komunikacji miejskich, w tym również z chodników i poboczy uprzątniętych przez właścicieli posesji przyległych do w/w w granicach administracyjnych Miasta Jaworzna– Rejon nr 1 lub Rejon nr 2 (zgodnie z Załącznikiem nr 12 do SIWZ).
2) usługa w zakresie zimowego oczyszczania i utrzymania czystości, odśnieżania i usuwania gołoledzi itp.: na drogach, ulicach i innych obiektach inżynieryjnych (wiadukty, mosty), parkingach, placach oraz zbierania i wywozu śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z jezdni i poboczy dróg, w tym również z chodników i poboczy uprzątniętych przez właścicieli posesji przyległych do w/w w granicach administracyjnych miasta Jaworzna - Rejon nr 3.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90910000, 90610000, 90612000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Szacunkowa wartość bez VAT: 3 750 600,69 PLN

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie 15.10.2015. Zakończenie 15.4.2016

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna z podziałem na trzy rejony - Rejon 1

1)Krótki opis

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) usługa w zakresie zimowego oczyszczania i utrzymania czystości, odśnieżania i usuwania gołoledzi itp.: na drogach i ulicach, ciągach pieszych, terenach przystanków komunikacji miejskiej i innych obiektach inżynieryjnych (przejścia podziemne i nadziemne, wiadukty, mosty), parkingach, placach, parkach, skarpach oraz zbierania i wywozu śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z jezdni i poboczy dróg, ciągów pieszych, terenów przystanków komunikacji miejskich, w tym również z chodników i poboczy uprzątniętych przez właścicieli posesji przyległych do w/w w granicach administracyjnych Miasta Jaworzna– Rejon nr 1.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90910000, 90610000, 90612000

3)Wielkość lub zakres

Szacunkowa wartość bez VAT: 1 868 272,59 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 15.10.2015. Zakończenie 15.4.2016

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Jeden wykonawca może złożyć ofertę maksymalnie na jedną część zamówienia (Rejon 1 lub Rejon 2 lub Rejon 3).

Część nr: 2 Nazwa: Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna z podziałem na trzy rejony - Rejon 2.

1)Krótki opis

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) usługa w zakresie zimowego oczyszczania i utrzymania czystości, odśnieżania i usuwania gołoledzi itp.: na drogach i ulicach, ciągach pieszych, terenach przystanków komunikacji miejskiej i innych obiektach inżynieryjnych (przejścia podziemne i nadziemne, wiadukty, mosty), parkingach, placach, parkach, skarpach oraz zbierania i wywozu śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z jezdni i poboczy dróg, ciągów pieszych, terenów przystanków komunikacji miejskich, w tym również z chodników i poboczy uprzątniętych przez właścicieli posesji przyległych do w/w w granicach administracyjnych Miasta Jaworzna– Rejon nr 2.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90910000, 90610000, 90612000

3)Wielkość lub zakres

Szacunkowa wartość bez VAT: 1 609 499,40 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 15.10.2015. Zakończenie 15.4.2016

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Jeden wykonawca może złożyć ofertę maksymalnie na jedną część zamówienia (Rejon 1 lub Rejon 2 lub Rejon 3).

Część nr: 3 Nazwa: Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna z podziałem na trzy rejony - Rejon 3

1)Krótki opis

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) usługa w zakresie zimowego oczyszczania i utrzymania czystości, odśnieżania i usuwania gołoledzi itp.: na drogach, ulicach i innych obiektach inżynieryjnych (wiadukty, mosty), parkingach, placach oraz zbierania i wywozu śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z jezdni i poboczy dróg, w tym również z chodników i poboczy uprzątniętych przez właścicieli posesji przyległych do w/w w granicach administracyjnych miasta Jaworzna - Rejon nr 3.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000, 90910000, 90610000, 90612000

3)Wielkość lub zakres

Szacunkowa wartość bez VAT: 272 828,70 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 15.10.2015. Zakończenie 15.4.2016

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Jeden wykonawca może złożyć ofertę maksymalnie na jedną część zamówienia (Rejon 1 lub Rejon 2 lub Rejon 3).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium:
— dla części na Rejon 1 w wysokości: 30 000,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100),
— dla części na Rejon 2 w wysokości: 30 000,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)
— dla części na Rejon 3 w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

I. 1. Jednostką rozliczeniową usług realizowanych celem utrzymania standardu dróg i ulic (km), ciągów pieszych, terenów komunikacji miejskiej (m2), jest „kilometr” i/lub „m2” w zakresie którego w wyniku zaistnienia określonych zjawisk atmosferycznych zostały wykonane konieczne usługi oczyszczania i utrzymania czystości opisane danym standardem bez względu na ilość realnie przejechanych kilometrów na danym kilometrze utrzymania na którym konieczne jest zapewnienie wymaganego standardu w danej dobie rozliczeniowej (tj.: od godziny 6:00 danego dnia do godziny 6:00 dnia następnego).
2. Wynagrodzenie za utrzymanie standardu w danej dobie rozliczeniowej nie jest uzależnione od ilości realnie przejechanych kilometrów czy od przejazdów, wyjazdów (tzw. krotności).
3. Wynagrodzenie to cena w odniesieniu do jednostki rozliczeniowej (utrzymanie kilometra i/lub m2 i/lub szt celem zapewnienia wymaganego standardu ( tj: jakość, efekt) w danej dobie rozliczeniowej).
4. Wykonawca w raportach dobowych winien wykazać rodzaj i ilość wykonanych usług tj: ilość kilometrów i/lub m2 na których w wyniku zaistnienia określonych zjawisk atmosferycznych zostały wykonane konieczne usługi oczyszczania i utrzymania czystości dla utrzymania standardu w danej dobie rozliczeniowej.
5. Strony uzgadniają, że ostateczne wynagrodzenie za wykonane i odebrane wg rodzaju prace, za każdy miesiąc, podlegać będzie weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. W terminie do 5 dni kalendarzowych licząc od zakończenia danego miesiąca rozliczeniowego Zamawiający sporządzi i przekaże Wykonawcy „Miesięczny Raport Rozliczeniowy” zawierający zweryfikowane informacje z odbiorów ilościowych będące podstawą do wystawienia faktury oraz odbiorów jakościowych będące podstawą do nałożenia kar umownych.
6. Faktury winny być przekazane Zamawiającemu do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni zawyjątkiem miesiąca grudzień w którym to prace zostaną rozliczone w podziale na dwa okresy: 1–20.12.2015 r.oraz 21–31.12.2015 r. przy zachowaniu 7 dniowego maksymalnego terminu wystawienia faktury dla każdego z wymienionych okresów rozliczeniowych.
7. Należności wynikające z umowy będą płatne na rachunek bankowy Wykonawcy nr..................w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
8. W przypadku posiadania zadłużenia wymaganego w stosunku do Gminy Jaworzno, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty zadłużenia z faktury za usługi objęte umową.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Nie dotyczy.

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony lub potwierdzony przez organ wystawiający nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Należy złożyć informację dla osób wymienionych we wskazanych przepisach – w zależności od formy prawnej wykonawcy.
5) Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub notariuszem.
6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8) Oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych – złożone na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
9) Dokumenty wymienione w pkt 1) – 8) składa każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
10).Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w/s rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DZ.U. z 2013r. poz. 231) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa
w cz. VI ust. 1 pkt 1), 2), 3) oraz 6) SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
11) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w cz. VI ust. 1 pkt 4) i 7) SIWZ, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 ustawy Pzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
12) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w cz. VI ust. 3 i 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Oświadczenia mają być złożone w terminach, o których mowa w cz. VI ust. 3 i 4.
II. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca winien złożyć oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
III. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania wiedzy i doświadczenia, dotyczy Rejonu 1 i 2 tj: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się należytym wykonaniem w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi odpowiadającej swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia polegającej na zimowym oczyszczaniu dróg, ulic i parkingów, ciągów pieszych, przystanków komunikacji miejskiej oraz oczyszczaniu koszy ulicznych w ciągu jednego sezonu zimowego o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto przy czym usługi te nie muszą wynikać z jednej umowy, lecz z większej liczby umów wykonywanych równolegle.
Wartość kontraktów zawartych w walucie innej niż PLN należy również przedstawić w EURO przeliczone wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Wymagane dokumenty:
Wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane (wg Załącznika nr 5 do SIWZ - dotyczy Rejonu 1 i 2) wraz z załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
a) poświadczenie (inwestora czy kontrahenta na rzecz którego realizowano zamówienie), z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciagłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert,
b) w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia,
c) w przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi wskazane w wykazie usług, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
Wykonawca powinien wykazać, iż spełnia warunek określony w cz. V ust. 1 pkt 2) SIWZ.
Do wykazu należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania Wykonawcy wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeśli w Załączniku nr 5 do SIWZ Wykonawca wskazał wiedzę i doświadczenie, którymi będzie dysponował.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Opłacona Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Dotyczy Rejonu 1 i 2:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł.
Dotyczy Rejonu 3:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnymi do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg załącznika nr 3 do SIWZ). Wykonawca powinien wykazać, iż spełnia warunek określony w cz. V ust. 1 pkt 4) SIWZ. Do wykazu należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wykonawcy osób zdolnych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeśli w Załączniku nr 3 do SIWZ wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.
2) Oświadczenie stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane w cz. V ust 1 pkt 4 SIWZ uprawnienia – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
3) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych, dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (Załącznik nr 4 do SIWZ - dotyczy Rejonu 1 i 2; Załącznik nr 4a do SIWZ - dotyczy Rejonu 3). Wykonawca powinien wykazać, iż spełnia warunek określony w cz. V ust. 1 pkt 3) SIWZ. Do wykazu należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania wykonawcy niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeśli w Załączniku nr 4 lub 4a wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem n/w osobami:
a) 1 osobą – kadra techniczna, z imiennym wskazaniem kierownika usługi, który sprawować będzie nadzór (pełnienie funkcji organizującej, koordynującej, realizującej) nad pracami zimowego utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna. Osoba wskazana musi posiadać kwalifikacje ukończenia szkoły średniej lub wyższej i musi posiadać co najmniej 24 miesięczną praktykę zawodową w zakresie realizacji zadań związanych z zimowym oczyszczaniem i utrzymaniem czystości.
b) 2 osobami posiadającymi przeszkolenie w zakresie wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym w czasie wykonywania robót, zgodnie z przepisami ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. Z 2012r., poz. 1137 z późn. zm.).
2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował takimi urządzeniami jak:
Dotyczy Rejonu 1 i 2:
a) Mechaniczne urządzenie do utrzymania dróg i ulic – zespół: pługopiaskarka, wyposażony w jednostkę monitorującą GPS/GPRS zgodnie z Załącznikiem nr 11 do projektu umowy – szt. 4:
1/ piaskarka – samochód ciężarowy wyposażony w posypywarkę o pojemności 4-5 m3 tj. ok. 6-8 Mg wyposażony w zbiorniki do roztworu wodnego – posypywanie środkami chemicznymi oraz zraszanie roztworem solanki - sterowanie odbywa się elektronicznie z wnętrza kabiny,
2/ pług – sterowany elektronicznie z wnętrza kabiny w kierunku skrętu w lewo i prawo oraz podnoszenie i opuszczanie, szerokość pracy wynosi 2700 mm przy kącie pracy (skręcie) 300.
b) Mechaniczne urządzenie do utrzymania dróg i ulic – zespół pługopiaskarka, wyposażony w jednostkę monitorującą GPS/GPRS zgodnie z Załącznikiem nr 11 do projektu umowy – szt. 1:
1/ ciągnik opłużony (o mocy od 27-60 kW) z przyczepą - posypywarka o pojemności do. 2 m3 tj. do 2 Mg do posypywania środkami chemicznymi, uszorstniającymi,
2/ pług – sterowany elektronicznie z wnętrza kabiny w kierunku skrętu w lewo i prawo oraz podnoszenie i opuszczanie, szerokość pracy wynosi do 2500 mm przy kącie pracy (skręcie) 300.
c) Pług wirnikowy typu ciężki wraz z nośnikiem – szt. 1.
d) Mechaniczne urządzenie do utrzymania chodników – wyposażony w jednostkę monitorującą GPS/GPRS zgodnie z Załącznikiem nr 11 do projektu umowy – szt. 2:
1/ pojazd opłużony o mocy od 10-27 kW z przyczepą - posypywarka o pojemności do. 2 m3 tj. do 2 Mg z możliwością posypywania środkami chemicznymi, uszorstniającymi,
2/ pług sterowany elektronicznie z wnętrza kabiny w kierunku skrętu w lewo i prawo oraz podnoszenie i opuszczanie, szerokość pracy wynosi do 1600 mm przy kącie pracy (skręcie) 300.
e) Pług wirnikowy typu lekki do odśnieżania ciągów pieszych (urządzenie samobieżne o mocy od 4-15 KM) – 2 szt.
f) Samochody ciężarowe samowyładowcze o ładowności powyżej 3,5 Mg do wywozu śniegu - 2 szt.
g) Samochód dostawczy o ładowności do 0,9 Mg wraz z przyczepą lub skrzynią ładunkową - 3 szt.
h) Samochód osobowy – dyżurny - 1 szt.
i) Magazyn (zgodnie z załącznikiem nr 10 do projektu umowy) – 1 szt.
— znajdujący się w granicach administracyjnych miasta Jaworzna lub w odległości do 6 km, licząc od granic miasta Jaworzna;
— zadaszony, do składowania środków chemicznych, o pojemności co najmniej 1000 Mg.
Dotyczy Rejonu 3:
1/ Mechaniczne urządzenie do utrzymania dróg i ulic – pługopiaskarka – szt 5:
a) ciągnik opłużony (o mocy od 27-60 kW) z przyczepą - posypywarka o pojemności do 2m3 tj. do 2 Mg do posypywania środkami chemicznymi, uszorstniającymi,
b) pług – sterowany elektronicznie z wnętrza kabiny w kierunku skrętu w lewo i prawo oraz podnoszenie i opuszczanie, szerokość pracy wynosi do 2500 mm przy kącie pracy (skręcie) 30º,
2/ samochód osobowy - dyżurny - szt. 1.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

SA.271-27/2015

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

11.6.2015 - 10:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 11.6.2015 - 10:30

Miejscowość:

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie, ul. Krakowska 9, wejście główne, II piętro, sala konferencyjna.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 2016.

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień,stanowiących wartość nie większą niż 50 % wartości zamówienia podstawowego w zakresie każdej z części przedmiotowego postępowania.
2. Wypełniony formularz ofertowy dla danej części zamówienia (rejon 1 lub rejon 2 lub rejon 3) z ceną ofertową brutto i netto (wg Załącznika nr 6 do SIWZ).
3. Kosztorys ofertowy opracowany zgodnie z załącznikiem nr 7a lub 7b lub 7c do SIWZ dla danej części zamówienia (rejon 1 lub rejon 2 lub rejon 3), który został określony zgodnie ze standardami i zakresami utrzymania dróg i ulic, ciągów pieszych, terenów przystanków komunikacji miejskiej, koszy ulicznych i przystankowych, oczyszczania tablic oraz słupów ogłoszeniowych, usuwanie padliny zwierzęcej w granicach administracyjnych miasta Jaworzna.
UWAGA:
Dotyczy Rejonu 1 i 2:
Zamawiający wymaga, aby suma kosztów „dobowej gotowości do podjęcia działań w danej dobie rozliczeniowej” wymienionych w kosztorysie ofertowym w pozycjach nr 1 i nr 2 kosztorysu nie przekraczała 10 % wartości brutto całej oferty.
Dotyczy Rejonu 3:
Zamawiający wymaga, aby koszty „dobowej gotowości do podjęcia działań w danej dobie rozliczeniowej” wymienione w kosztorysie ofertowym w pozycji nr 1 kosztorysu nie przekraczały 30 % wartości brutto całej oferty.
*W przypadku, gdy w złożonym przez wykonawcę kosztorysie ofertowym dot. (Rejon 1 i 2) suma kosztów „dobowej gotowości do podjęcia działań w danej dobie rozliczeniowej” wymienionych w kosztorysie ofertowym w pozycjach nr 1 i nr 2 kosztorysu przekroczy 10 % wartości brutto całej oferty, oferta będzie podlegać odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 jako nie odpowiadająca treści SIWZ.
*W przypadku, gdy w złożonym przez wykonawcę kosztorysie ofertowym dot. (Rejon 3) koszty „dobowej gotowości do podjęcia działań w danej dobie rozliczeniowej” wymienione w kosztorysie ofertowym w pozycji nr 1 kosztorysu przekroczą 30 % wartości brutto całej oferty, oferta będzie podlegać odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 jako nie odpowiadająca treści SIWZ
4. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5) ustawy Pzp
albo
Informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) (wg Załącznika nr 8 do SIWZ dla każdego rejonu).
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie odpowiednią informację lub listę podmiotów zobowiązany jest złożyć każdy z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. W przypadku, gdy wykonawca działa przez pełnomocnika, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania go przez osobę/y trzecią/e w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.mzdim.jaworzno.pl; www.mzdim.bip.jaworzno.pl,

7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osoby na stanowisku kierownika usługi w przypadku niemożności wykonania przez niego obowiązków. W przypadku zmiany kierownika usługi należy przedłożyć stosowne dokumenty określone w SIWZ.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian składu osobowego pracowników wykonawcy w przypadku niemożności wykonywania przez nich obowiązków. W przypadku zmian składu osobowego pracowników należy przedłożyć stosowne dokumenty określone w SIWZ.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zakresie wyznaczenia innej niż określona w Załącznikach nr 1 - 5 infrastruktury, (dotyczy Rejonu 1 i 2) w miejsce wyłączonej z obsługi w związku z wystąpieniem okoliczności o których mowa w § 4 ust. 8 projektu umowy przy czym zakres i rodzaj prac wprowadzonych zmian równoważnych nie może ulec zwiększeniu w stosunku do zakresu podstawowego.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zakresie wyznaczenia innej niż określona w Załączniku nr 1 infrastruktury, (dotyczy Rejonu 3) w miejsce wyłączonej z obsługi w związku z wystąpieniem okoliczności o których mowa w § 4 ust. 8 projektu umowy przy czym zakres i rodzaj prac wprowadzonych zmian równoważnych nie może ulec zwiększeniu w stosunku do zakresu podstawowego.
11.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT na przedmiot zamówienia o wartość wynikającą ze zmienionej stawki VAT pod warunkiem, że jej zmiana nie była opublikowana w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej przed złożeniem oferty przez Wykonawcę.
12. W zakresie każdej części wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zamówienia w terminie od godz.6:00 15 października 2015 roku do godz. 6:00 15 kwietnia 2016 roku.
13. Szczegółowy opis przedmiotu dla danej części zamówienia zawierają załączniki do projektu umowy stanowiącej odpowiednio załącznik nr 9, 10 i 11 do SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224537700

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu.
2. Odwołujący przesyła kopie odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób aby zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia – jeżeli informacje zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, tj. faxem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż wymienione w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do wniesienia odwołania.
6. Jeżeli zamawiający, mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się:
a) nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
7. Na orzeczenie Izby, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224537700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

30.4.2015

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 05.05.2015.10.14.23_ogloszenie.pdf 2015-05-05 10:14:23 193,2KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 05.05.2015.10.14.09_www.rar Po terminie otwarcia ofert 2015-05-05 10:14:09 5,2MB 38 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stus 05-05-2015 10:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Stus-Sośnierz 05-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Anna Stus 05-05-2015 10:14