Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu dot: Dostawa fabrycznie nowych maszyn drogowych w zakresie: Część I: Frezarka drogowa do nawierzchni asfaltowych Część II: Układarka do nawierzchni asfaltowych

18/02/2015    S34    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Jaworzno: Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania

2015/S 034-057619

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
ul. Krakowska 9
Osoba do kontaktów: Anna Stus-Sośnierz
43-600 Jaworzno
POLSKA
Tel.: +48 326142302
E-mail: zamowienia.publiczne@mzdim.jaworzno.pl
Faks: +48 326142310

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mzdim.jaworzno.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Inny: zarządzanie infrastrukturą drogową

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Dostawa fabrycznie nowych maszyn drogowych w zakresie:
— część I: Frezarka drogowa do nawierzchni asfaltowych,
— część II: Układarka do nawierzchni asfaltowych.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Jaworzno.

Kod NUTS PL22A

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Dostawa fabrycznie nowych maszyn drogowych w zakresie:
— część I: Frezarka drogowa do nawierzchni asfaltowych,
— część II: Układarka do nawierzchni asfaltowych.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34144000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Dostawa fabrycznie nowych maszyn drogowych w zakresie:
— część I: Frezarka drogowa do nawierzchni asfaltowych,
— część II: Układarka do nawierzchni asfaltowych.
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 235 772,36 PLN

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie 24.5.2015. Zakończenie 19.7.2015

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa fabrycznie nowych maszyn drogowych w zakresie: Część I: Frezarka drogowa do nawierzchni asfaltowych

1)Krótki opis

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych maszyn drogowych w zakresie:
— część I: Frezarka drogowa do nawierzchni asfaltowych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1a do SIWZ.
3. Oferowana przez Wykonawcę maszyna powinna być w pełni sprawna i spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
4. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie transportem i na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 13:00.
5. Przyjęcie przedmiotu zamówienia nastąpi w drodze podpisania przez przedstawicieli stron protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego przez Zamawiającego.
6. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczoną frezarkę na okres wskazany w ofercie (min 12 miesięcy z limitem pracy min. 1 000 mtg) liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu zdawczo-odbiorczego.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34144000

3)Wielkość lub zakres

Frezarka drogowa do nawierzchni asfaltowych.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 308 943,09 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 24.5.2015. Zakończenie 19.7.2015

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2 Nazwa: Dostawa fabrycznie nowych maszyn drogowych w zakresie: Część II: Układarka do nawierzchni asfaltowych

1)Krótki opis

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych maszyn drogowych w zakresie:
— część II: Układarka do nawierzchni asfaltowych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączniki nr 1b do SIWZ.
3. Oferowana przez Wykonawcę maszyna powinna być w pełni sprawna i spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
4. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie transportem i na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 13:00.
5. Przyjęcie przedmiotu zamówienia nastąpi w drodze podpisania przez przedstawicieli stron protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego przez Zamawiającego.
6. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczoną układarkę na okres wskazany w ofercie (min 12 miesięcy z limitem pracy min. 1 000 mtg) liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu zdawczo-odbiorczego.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34144000

3)Wielkość lub zakres

Układarka do nawierzchni asfaltowych.
Szacunkowa wartość bez VAT: 926 829,27 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 24.5.2015. Zakończenie 19.7.2015

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium:
— dla części nr I wadium w wysokości: 13 000 PLN (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100),
— dla części nr II wadium w wysokości: 9 000 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100).

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Dot. cz. I i II.
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane będzie po dostarczeniu przedmiotu umowy na podstawie bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzonego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz faktury VAT (wg załącznika nr 2 do niniejszej umowy).
2. Należności będą regulowane w formie przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy podany w fakturze.
3. Za dzień zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 14 dni od daty jej otrzymania pod warunkiem prawidłowego wykonania umowy.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Nie dotyczy.

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
1.
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony lub potwierdzony przez organ wystawiający nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Należy złożyć informację dla osób wymienionych we wskazanych przepisach – w zależności od formy prawnej wykonawcy.
5) Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub notariuszem.
6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8) Oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych – złożone na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.2.2013 r. w/s rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DZ.U. z 2013 r. poz. 231) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w cz. VI ust. 1 pkt 1), 2), 3) oraz 6) SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w cz. VI ust. 1 pkt 4) i 7) SIWZ, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8, 10 i 11 ustawy Pzp – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w cz. VI ust. 3 i 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Oświadczenia mają być złożone w terminach, o których mowa w cz. VI ust. 3 i 4.
II. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca winien złożyć oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp –złożone na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ
III. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.
Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu spełniania warunku w tym zakresie.
IV. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu spełniania warunku w tym zakresie.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać dokumentów (tj. zobowiązania podmiotów) zawierających takie informacje jak pn.:
— zakres udostępnianych zasobów,
— sposób ich wykorzystania przy realizacji zamówienia,
— charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby,
— zakres i okres udziału podmiotu trzeciego przy realizacji zamówienia.
Zobowiązanie podmiotu musi być złożone w formie pisemnej (nie jest dopuszczalna inna forma w tym kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem).

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu spełniania warunku w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu spełniania warunku w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cana. Waga 80

2. Gwarancja. Waga 10

3. Termin dostawy. Waga 10

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

SA.271-11/2015

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

26.3.2015 - 10:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 26.3.2015 - 10:30

Miejscowość:

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie, ul. Krakowska 9, wejście główne, II piętro, sala konferencyjna.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości wystąpienia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wypełniony formularz ofertowy dla danej części zamówienia z ceną ofertową brutto i netto, okresem gwarancji oraz terminem dostawy dla: części nr I (wg Załącznika nr 4a do SIWZ), dla części nr II (wg Załącznika nr 4b do SIWZ) obliczony na podstawie formularza - specyfikacja techniczna pojazdu.
3. Wypełniony formularz – specyfikacja techniczna pojazdu dla: części nr I (wg Załącznika nr 5a do SIWZ), dla części nr II (wg Załącznika nr 5b do SIWZ).
4. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp albo Informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) (wg załącznika nr 5 do SIWZ).
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie odpowiednią informację lub listę podmiotów zobowiązany jest złożyć każdy z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. W przypadku, gdy wykonawca działa przez pełnomocnika, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania go przez osobę/y trzecią/e w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6. Adres strony internetowej, na której dostępna jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdim.jaworzno.pl; www.mzdim.bip.jaworzno.pl

7. W związku z faktem, iż w sekcji II.3 ogłoszenia Czas trwania zamówienia lub termin realizacji, brak jest możliwości wpisania daty rozpoczęcia realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia od daty podpisania umowy do 8 tygodni. Data rozpoczęcia realizacji zamówienia w ogłoszeniu została wyznaczona na ostatni dzień terminu związania ofertą.
8. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w zawartej umowie, polegających w szczególności na:
1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT na przedmiot zamówienia (lub poszczególne jednostki) o wartość wynikającą ze zmienionej stawki VAT pod warunkiem, że jej zmiana nie była opublikowana w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej przed złożeniem oferty przez Wykonawcę.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224537700

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia - jeżeli informacje zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, tj. faxem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż wymienione w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do wniesienia odwołania.
4. Jeżeli zamawiający, mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się:
a) nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Środki Ochrony Prawnej przysługują wykonawcom zgodnie z Działem VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224537700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

13.2.2015

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 18.02.2015.09.40.36_www.SIWZ.dostawamaszynbudowlanych.rar Po terminie otwarcia ofert 2015-02-18 09:40:36 1,0MB 20 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 09.03.2015.14.05.18_odpowiedz_na_pytanie_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-03-09 14:05:18 89,5KB
2 09.03.2015.14.05.40_zaA_A_cznik_nr_1a_-_opis_przedmiotu_zamA_wienia_frezarka_po_zmianach.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-03-09 14:05:40 35,3KB
3 09.03.2015.14.05.57_zaA_A_cznik_nr_1b_-_opis_przedmiotu_zamA_wienia_ukA_adarka_po_zmianach.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-03-09 14:05:57 35,3KB
4 09.03.2015.14.06.10_Zalacznik_nr_5a_-specyfikacja_techniczna_frezarka_po_zmianach.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-03-09 14:06:10 151,4KB
5 09.03.2015.14.06.22_Zalacznik_nr_5b_-specyfikacja_techniczna_ukA_adarka_po_zmianach.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-03-09 14:06:22 174,0KB
6 20.03.2015.08.05.05_zaA_A_cznik_nr_5b_-_specyfikacja_techniczna_ukA_adarka_po_zmianach_wersja_do_druku.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-03-20 08:05:05 31,2KB
7 20.03.2015.08.05.33_zaA_A_cznik_nr_5a_-_specyfikacja_techniczna_frezarka_po_zmianach_-_wersja_do_druku.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-03-20 08:05:33 31,2KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stus 18-02-2015 09:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Stus-Sośnierz 18-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Anna Stus 20-03-2015 08:06