Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu:Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno?asfaltowej do wbudowania na gorąco

27/01/2015    S18    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Jaworzno: Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych

2015/S 018-028441

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
ul. Krakowska 9
Osoba do kontaktów: Anna Stus-Sośnierz
43-600 Jaworzno
POLSKA
Tel.: +48 326142302
E-mail: zamowienia.publiczne@mzdim.jaworzno.pl
Faks: +48 326142310

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mzdim.jaworzno.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Inny: zarządzanie infrastrukturą drogową

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno-asfaltowej do wbudowania na gorąco.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Jaworzno.

Kod NUTS PL22A

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno-asfaltowej do wbudowania „na gorąco”. Przewidywana wielkość dostawy:
a) mieszanki mineralno-asfaltowej (MMA) AC 8S, do wbudowania ręcznego przy remontach cząstkowych, w ilości 350 ton;
b) mieszanki mineralno-asfaltowej (MMA) AC 11S, do wbudowania mechanicznego, w ilości 5 630 ton.
1.1. Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie: mieszanki mineralno-asfaltowej (MMA) „na gorąco” - 5 980 ton, transportem Zamawiającego, w tym:
— AC 8S, do wbudowania ręcznego przy remontach cząstkowych – 350 ton,
— AC 11S, do wbudowania mechanicznego przy nakładkach na większych powierzchniach – 5 630 ton.
1.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) AC 8S (z zawartością kruszywa powyżej 2,00 mm nie mniej niż 45 %), z przeznaczeniem do wykonywania napraw nawierzchni bitumicznych (remontów cząstkowych) dla kategorii ruchu KR-2, winna spełniać wymogi normy PN-EN 13108-1 i WT-2-2010.
1.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) AC 8S powinna być wykonana, na bazie asfaltu D50/70 lub modyfikowanego dla kategorii ruchu – KR2, AC 11S powinna być wykonana, na bazie asfaltu D50/70, lub modyfikowanego dla kategorii ruchu – KR4 winna spełniać wymogi normy PN:96025:2000.
1.4. Asfalty używane do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA) powinny być zgodne z PN-EN 12591:2010.
1.5. Mieszanki mineralno-asfaltowe (MMA) muszą posiadać aktualną aprobatę techniczną, ważną także przez okres realizacji zamówienia, wydaną przez uprawnioną jednostkę badawczą (np.: Instytut Badawczy Dróg i Mostów), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 8.11.2004 w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. z 2004 r. nr 249, poz. 2497 z póź. zm.) lub dokument równoważny. Dostawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
1.6. Dostarczana mieszanka mineralno–asfaltowa powinna odpowiadać warunkom ustawy z 16.4.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U z 2004 r. nr 92, poz. 881 z póź. zm.).
1.7. Ze względu na warunki technologiczne, transport i przechowywanie masy na gorąco, (konieczność zapewnienia odpowiednich parametrów mieszanki mineralno-asfaltowej przed jej zabudową a także ze względu na stan i ilość posiadanego sprzętu transportowego przez Zamawiającego), Zamawiający wymaga, aby Dostawca dysponował w pełni sprawną Wytwórnią Mas Bitumicznych, zlokalizowaną w odległości maksymalnie do 25 km od od siedziby Zamawiającego w Jaworznie przy ul. Krakowskiej 9 (mierzoną najkrótszą drogą - nie w linii prostej - dla samochodów ciężarowych o ładowności powyżej 20 ton mających możliwość poruszania się po drogach, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym”).
1.8. Sukcesywne dostawy mieszanki mineralno-asfaltowej „na gorąco” odbywać się będą transportem Zamawiającego w dniach produkcji mieszanki, począwszy od dnia podpisania umowy (po uprzednim telefonicznym lub faksem zamówieniu) do 20.11.2015, lub do czasu wyczerpania przewidywanego zakresu zamówienia, w zależności od tego, który z warunków zostanie spełniony jako pierwszy. Wielkość jednorazowego zamówienia na mieszankę mineralno-asfaltową w okresie realizacji dostaw, szacuje się na od 1 do 150 ton.
1.9. Dostawca zapewni Zamawiającemu odbiór wytworzonej mieszanki mineralno-asfaltowej w dni robocze (poniedziałek–piątek) w godzinach od 700 do 1800 oraz umożliwi odbiór.
w dniach wolnych od pracy (soboty) w godzinach od 7:00 do 13:00. Odbiór mieszanki mineralno-asfaltowej odbywać się będzie transportem własnym Zamawiającego:
a) samochód ciężarowy ze skrzynią ładunkową wyposażoną w termos;
b) samochodami ciężarowymi o ładowności 5–25 ton.
1.10. Zamawiający każdorazowo uzgadniać będzie, telefonicznie, faksem lub e-mailem w przeddzień odbioru od godziny 7:00 do godziny 15:00, z Dostawcą ilość i termin odbioru mieszanki mineralno–asfaltowej, z telefonicznym potwierdzeniem zapotrzebowania w dniu odbioru od godziny 7:00 do godziny 8:00. Dostawy transportem Zamawiającego odbywać się będą na podstawie upoważnienia wystawionego przez Zamawiającego, Dostawca zobowiązuje się rozpocząć załadunek podstawionych środków transportowych Zamawiającego do max 2 godzin (od czasu przyjazdu środka transportowego),
1.11. Do każdej partii dostawy mieszanki mineralno-asfaltowej Dostawca zobowiązuje się dołączyć aktualną deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Aprobatą Techniczną. Zamawiający w każdym czasie trwania umowy będzie miał prawo żądać aktualne atesty, deklaracje zgodności lub badania laboratoryjne przedmiotu zamówienia. Dostawca ma obowiązek posiada zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczona mieszanka mineralno-asfaltowa odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym,
1.12. Dostawca zobowiązuje się, w dniu odbioru mieszanki mineralno-bitumicznej „na gorąco”, dołączyć Zamawiającemu, dokument potwierdzający odbieraną ilość mieszanki mineralno-asfaltowej (WZ lub kwit wagowy).
1.13. W przypadku wątpliwości co do jakości, wagi dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej i zgodności z aprobatą techniczną Zamawiający może zlecić jej badanie wyspecjalizowanemu laboratorium drogowemu. Potwierdzenie rozbieżności wyników badanej dostawy w stosunku do wymagań określonych aprobatą skutkować będzie wymianą wykonanej nawierzchni z dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej na pełnowartościową, na koszt Dostawcy, zgodnie z warunkami określonymi w zawartej z Zamawiającym umowie,
1.14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu – ilości (5 980 ton), kontraktowanej mieszanki mineralno-asfaltowej o 30 % w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Zmniejszenie zakresu zamówienia nie będzie stanowić podstaw do żadnych roszczeń ze strony Dostawcy.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

44113700, 44113600

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Szacunkowa wartość bez VAT: 1 218 140 PLN

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie 4.5.2015. Zakończenie 20.11.2015

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 36 000 PLN (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100),

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za dostawę mieszanek mineralno–asfaltowych „na gorąco” odbywać się będzie fakturami częściowymi, wystawianymi w okresach dwutygodniowych tj. do 15 każdego miesiąca oraz do końca miesiąca po sporządzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego, sporządzonego przez Zamawiającego i podpisanego przez obie strony umowy.
2. Faktury częściowe należy wystawiać po każdym zakończonym okresie zrealizowanych dostaw, nie później niż w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, na adres: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie, ul. Krakowska 9, 43-600 Jaworzno.
3. Należność dla Dostawcy będzie wypłacona przelewem na rachunek Dostawcy wskazany w fakturze w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Dostawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Nie dotyczy.

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. 1.W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony lub potwierdzony przez organ wystawiający nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4–8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Należy złożyć informację dla osób wymienionych we wskazanych przepisach – w zależności od formy prawnej wykonawcy;
5) jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub notariuszem;
6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8) oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i ust.2a ustawy Prawo zamówień publicznych – złożone na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ;
9) oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – złożone na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Dokumenty wymienione w pkt 1)–8) składa każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.2.2013 w/s rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w cz. VI ust. 1 pkt 1), 2), 3) oraz 6) SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w cz. VI ust. 1 pkt 4) i 7) SIWZ, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8, 10 i 11 ustawy Pzp – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w cz. VI ust. 3 i 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Oświadczenia mają być złożone w terminach, o których mowa w cz. VI ust. 3 i 4.
II. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca winien złożyć oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – złożone na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ.
III. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.
Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu spełniania warunku w tym zakresie.
IV. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu spełniania warunku w tym zakresie.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art.26 ust 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu spełniania warunku w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu spełniania warunku w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 99

2. Czas oczekiwania na rozpoczęcie załadunku. Waga 1

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

SA.271-4/2015

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

5.3.2015 - 10:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 5.3.2015 - 10:30

Miejscowość:

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie, ul. Krakowska 9, wejście główne, II piętro, sala konferencyjna.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 2016.

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości wystąpienia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wypełniony formularz ofertowy z wartością brutto za realizację przedmiotu zamówienia (wg załącznika nr 4 do SIWZ) obliczoną na podstawie formularza cenowego oraz z czasem oczekiwania na rozpoczęcie załadunku.
3. Wypełniony formularz cenowy (wg załącznika nr 1 do SIWZ).
4. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5) ustawy Pzp
albo Informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) (wg załącznika nr 5 do SIWZ).
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie odpowiednią informację lub listę podmiotów zobowiązany jest złożyć każdy z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. W przypadku, gdy wykonawca działa przez pełnomocnika, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania go przez osobę/y trzecią/e w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6. Adres strony internetowej, na której dostępna jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdim.jaworzno.pl; www.mzdim.bip.jaworzno.pl

7. W związku z faktem, iż w sekcji II.3 ogłoszenia Czas trwania zamówienia lub termin realizacji, brak jest możliwości wpisania daty rozpoczęcia realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia od daty podpisania umowy do 20.11.2015 lub do czasu wyczerpania przewidywanego zakresu zamówienia, w zależności od tego, który z warunków zostanie spełniony jako pierwszy. Data rozpoczęcia realizacji zamówienia w ogłoszeniu została wyznaczona na ostatni dzień terminu związania ofertą.
8. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w zawartej umowie, polegających w szczególności na:
1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia zakresu (ilości ton) przedmiotu zamówienia o 30 % w zależności od bieżących potrzeb;
Zmniejszenie zakresu zamówienia nie będzie stanowić podstaw do żadnych roszczeń Dostawcy.
2) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT na przedmiot zamówienia (lub poszczególne jednostki) o wartość wynikającą ze zmienionej stawki VAT pod warunkiem, że jej zmiana nie była opublikowana w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej przed złożeniem oferty przez Wykonawcę;
3) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wyznaczonych do realizacji umowy, w przypadku nie możności wykonywania przez nich obowiązków. Strony umawiają się na 7 dniowy termin poinformowania się o zmianach osób;
4) zmianie terminu realizacji zamówienia - tj. skrócenie terminu wykonania umowy w przypadku wyczerpania przewidywanego zakresu zamówienia (w związku z możliwością zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia o którym mowa w pkt. 8 1).

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224537700

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia - jeżeli informacje zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, tj. faxem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż wymienione w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do wniesienia odwołania.
4. Jeżeli zamawiający, mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się:
a) nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Środki Ochrony Prawnej przysługują wykonawcom zgodnie z Działem VI ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224537700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

22.1.2015

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 28.01.2015.09.31.14_ogA_oszenie.pdf 2015-01-28 09:31:14 151,0KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 28.01.2015.09.31.14_www.SIWZ_dostawamasy.zip Po terminie otwarcia ofert 2015-01-28 09:31:14 589,9KB 145 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 12.02.2015.14.36.56_materialydonawierzchniodpowiedz_na_pytanie_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2015-02-12 14:36:56 63,8KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pluta 28-01-2015 09:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Pluta 28-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pluta 12-02-2015 14:37