Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu:Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna.

Publications Office

2015-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

1/9

 

Publications Office

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:27075-2015:TEXT:PL:HTML

 

Polska-Jaworzno: Usługi sprzątania i zamiatania ulic

2015/S 017-027075

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznieul. Krakowska 9Osoba do kontaktów: Anna Stus-Sośnierz43-600 JaworznoPOLSKATel.: +48 326142302E-mail: zamowienia.publiczne@mzdim.jaworzno.plFaks: +48 326142310

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mzdim.jaworzno.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego orazdynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)punkt(-y) kontaktowy(-e)

Rodzaj instytucji zamawiające

Agencja/urząd regionalny lub lokalny

Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Inny: zarządzanie infrastrukturą drogową

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

Opis

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna.

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczeniausług

Usługi

Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne ipodobne

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:

Jaworzno

Kod NUTS PL22A

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów(DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

Informacje na temat umowy ramowej

Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90610000, 90611000, 90612000, 90910000, 90914000, 90918000, 63712100

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Wielkość lub zakres zamówienia

Całkowita wielkość lub zakres:

Szacunkowa wartość bez VAT: 1 126 304,94 PLN

Informacje o opcjach

Opcje: nie

Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie 1.4.2015. Zakończenie 31.10.2015

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki dotyczące zamówienia

Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 20000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów jeregulujących:

1. Za świadczenie usługi „oczyszczania miasta Jaworzna” Wykonawca będzie otrzymywał miesięcznewynagrodzenie ryczałtowe.

2. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT i pod warunkiemdołączenia do niej zbiorczej, miesięcznej karty przekazania odpadów.

3. Faktury winny być przekazane Zamawiającemu do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

4. W przypadku świadczenia usługi za niepełny miesiąc rozliczeniowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzeniewprost proporcjonalne do dni w których będzie świadczona usługa tj. 1/30 wynagrodzenia ryczałtowego zakażdy dzień świadczonej usługi.

5. Należności będą płatne na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowowystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Nie dotyczy.

Inne szczególne warunki

 

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

Warunki udziału

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lubhandlowego

 

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówieniamogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności tj: Zamawiający wymaga, abyWykonawca wykazał, iż posiada aktualne:

— potwierdzenie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych napodstawie ustawy z 13.9.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z póź.zm.),

— zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów zgodnie z ustawą z 27.4.2001 oodpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z póź. Zm ),

— zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z ustawą z 27.4.2001 oodpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21z póź. zm ),

— zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu ubocznych produktów pochodzeniazwierzęcego – materiał kategorii 1, zgodnie z ustawą z 29.1.2004 o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2010 r.,Nr 112, poz. 744 z póź. zm.),

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się należytymwykonaniem w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jestkrótszy – w tym okresie, jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiotzamówienia (polegającej na letnim oczyszczaniu i utrzymaniu czystości miasta w zakresie: oczyszczaniadróg, ulic i parkingów, ciągów pieszych, przystanków komunikacji miejskiej oraz oczyszczania koszy ulicznychw ciągu jednego sezonu letniego), o łącznej wartości nie mniejszej niż 700 000 PLN brutto oraz doręczyłdokument potwierdzający jej należyte wykonanie. W przypadku podania wartości kontraktów zawartych wwalucie innej niż PLN, dla porównania wartości Zamawiający przeliczy je według średniego kursu NBP z dniapublikacji ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku świadczenia we wskazanym okresie więcej niż 1 usługi,zamawiający dopuszcza sumowanie ich wartości.

Wymagane dokumenty

Wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, ajeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających na letnim oczyszczaniu i utrzymaniuczystości miasta w zakresie: oczyszczania dróg, ulic i parkingów, ciągów pieszych, przystanków komunikacjimiejskiej oraz oczyszczania koszy ulicznych w ciągu jednego sezonu letniego), wraz z podaniem ich wartości,przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane (wg Załącznika nr 6 do SIWZ)wraz z załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami, o których mowa powyżej są:

a) poświadczenie (inwestora czy kontrahenta na rzecz którego realizowano zamówienie), z tym że wodniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno byćwydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziałuw postępowaniu albo ofert;

b) w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyno obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia;

c) w przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty dostawy lub usługi wskazane wwykazie usług, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o którychmowa powyżej.

Wykonawca powinien wykazać, iż spełnia warunek określony w cz. V ust. 1 pkt 2) SIWZ.

Do wykazu należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania Wykonawcy wiedzyi doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniuzamówienia, jeśli w Załączniku nr 6 do SIWZ Wykonawca wskazał wiedzę i doświadczenie, którymi będziedysponował.

Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Opłacona Polisa, a w przypadkujej braku inny dokument, potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wzakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadałubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej zprzedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 800 000 PLN.

Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

1. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celuwykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (Załącznik nr 5 do SIWZ).Wykonawca powinien wykazać, iż spełnia warunek określony w cz. V ust. 1 pkt 3) SIWZ.

Do wykazu należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania Wykonawcy urządzeńniezbędnych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeśli wZałączniku nr 5 do SIWZ Wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował.

2.Wykaz osób po stronie Wykonawcy, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególnościodpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanychprzez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg Załącznika nr 4 SIWZ).Wykonawca powinien wykazać, iż spełnia warunek określony w cz. V ust. 1 pkt 4) SIWZ. Do wykazu należydołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania Wykonawcy osób zdolnych do wykonaniazamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeśli w Załączniku nr 4 do SIWZWykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.

Oświadczenie stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadająwymagane w cz. V ust 1 pkt 4) SIWZ uprawnienia – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej takimi urządzeniami jak:

1. Ciągniona zamiatarka mechaniczna ze szczotkami obrotowymi i szczotką walcową do oczyszczanianawierzchni jezdni z załadunkiem urobku na samochód wywrotkę z możliwością zwilżania zamiatanychpowierzchni z opcją uniemożliwiającą zapylenie środowiska – szerokość zamiatania min. 2 900 mm – 1 szt.

2. Samojezdna zamiatarka mechaniczna ze szczotkami obrotowymi i szczotką walcową oraz szczotką nawysięgniku do oczyszczania nawierzchni jezdni i opasek bezpieczeństwa z możliwością zwilżania zamiatanychpowierzchni z opcją uniemożliwiającą zapylenie środowiska – szerokość zamiatania min. 2 400 mm – 1 szt.

3. Samojezdna zamiatarka mechaniczna ze szczotkami obrotowymi oraz możliwością zwilżania zamiatanychpowierzchni z opcją uniemożliwiającą zapylenie środowiska – szerokość zamiatania min.1 500–2 000 mm (typlekki do oczyszczania chodników) – 1 szt.

4. Samochód wywrotka o ładowności do 8 Mg – 1 szt.

5. Samochód dostawczy o ładowności do 0,9 Mg wraz z przyczepą – 4 szt.

6. Agregat prądotwórczy – 1 szt.

7. Myjka ciśnieniowa do zmywania ścian i posadzki w tunelach przejść podziemnych oraz siedzisk i wiatprzystankowych – 1 szt.

8. Wykaszarka spalinowa z głowicą do koszenia (traw i chwastów) – 2 szt.

9. Wykaszarka spalinowa z głowicą do zwalczania i usuwania roślinności (traw i chwastów) z powierzchniutwardzonych jezdni, chodników i terenów przystanków komunikacji miejskich – 2 szt.

10. Opryskiwacz plecakowy – 2 szt.

11. Opryskiwacz mechaniczny montowany na pojeździe wolnobieżnym – 1 szt.

12. Pojazd - polewaczka wyposażony w: zbiornik na wodę, pompy, polewaki, listwę zraszającą, przyłącza dohydrantu – 1 szt.

13. Samochód dyżurny – osobowy – 1 szt.

2) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – tj. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcawykazał się dysponowaniem co najmniej nw. osobami:

a) 2 osoby – kadra techniczna, z imiennym wskazaniem kierownika usługi, który sprawować będzie nadzór(pełnienie funkcji organizującej, koordynującej, realizującej) nad pracami utrzymania czystości i porządku naterenie miasta Jaworzna;

b) 3 osoby posiadające przeszkolenie w zakresie wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniemruchem drogowym w czasie wykonywania robót, zgodnie z przepisami ustawy z 20.6.1997 Prawo o ruchudrogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012r. poz. 1137).

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanieusługi: nie

Sekcja IV: Procedura

Rodzaj procedury

Otwarta

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 95

2. Czas reakcji od momentu otrzymania zgłoszenia. Waga 5

Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Informacje administracyjne

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:Publications Office

SA.271-3/2015

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Dokumenty odpłatne: nie

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

3.3.2015 - 10:00

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

Warunki otwarcia ofert

Data: 3.3.2015 - 10:30

Miejscowość:

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie, ul. Krakowska 9, wejście główne, II piętro, sala konferencyjna.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 2016.

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Informacje dodatkowe

1.Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień,stanowiących wartość nie większą niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania do oferty należy załączyć następującedokumenty:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczejpotwierdzające brak podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony lubpotwierdzony przez organ wystawiający nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające odpowiednio,że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawemzwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzjiwłaściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy RolniczegoUbezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczeniazdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lubrozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4–8 ustawyPrawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.Należy złożyć informację dla osób wymienionych we wskazanych przepisach – w zależności od formy prawnej wykonawców

5) Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o którychmowa w art 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium RzeczpospolitejPolskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego alboadministracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępujesię je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osóblub notariuszem.

6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawyPrawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składaniaofert.

7) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 10 i 11 ustawyPrawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składaniaofert.

8) Oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych – złożone na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącymzałącznik nr 2 do SIWZ.

3. Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.2.2013 ws. rodzajów dokumentów, jakich możeżądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DZ.U. z 2013 r.poz. 231) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiejzamiast dokumentu, o którym mowa w cz. VI ust. 1 pkt 1), 2), 3) oraz 6) SIWZ, składa dokument lub dokumentywystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przedupływem terminu składania ofert;

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskałprzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wcałości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływemterminu składania ofert;

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcyprzed upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiastdokumentu, o którym mowa w cz. VI ust. 1 pkt 4) i 7) SIWZ, składa zaświadczenie właściwego organusądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, wzakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8, 10 i 11 ustawy Pzp – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcyprzed upływem terminu składania ofert.

5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w cz. VI ust. 3 i 4, zastępuje się je dokumentemzawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorząduzawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawcama siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Oświadczenia mają być złożone w terminach, októrych mowa w cz. VI ust. 3 i 4

6. Pozostałe dokumenty, które wykonawca jest zobowiązany złożyć:

1. Oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zawarte w art. 22 ust. 1ustawy Pzp – złożone na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ.

2. Wypełniony formularz ofertowy z ceną ofertową brutto i netto (dla ryczałtu miesięcznego) oraz łaczną kwotębrutto za realizację całego zadania oraz czas reakcji od momentu otrzymania zlecenia.(wg Załącznika nr 7 doSIWZ).

3. Miesięczne zestawienie składników cenowych oferty w trakcie trwania umowy z podaniem cenjednostkowych netto, wartość podatku VAT, wartość netto i brutto opracowany zgodnie z załącznikiem nr 1 doSIWZ.

4. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5) ustawyPzp albo Informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2007r. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) (wgZałącznika nr 8 do SIWZ).

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie odpowiednią informację lub listępodmiotów zobowiązany jest złożyć każdy z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5. W przypadku, gdy wykonawca działa przez pełnomocnika, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertąstosowne pełnomocnictwo do reprezentowania go przez osobę/y trzecią/e w postępowaniu o udzieleniezamówienia.

6. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.mzdim.jaworzno.pl; www.mzdim.bip.jaworzno.pl

7. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w zawartej umowie, polegających w szczególnościna:

1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osoby na stanowisku kierownika usługi w przypadku niemożnościwykonywania przez niego obowiązków. W przypadku zmiany kierownika usługi należy przedłożyć stosownedokumenty określone w SIWZ.

2) Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w składzie osobowym pracowników wykonawcy w przypadkuniemożności wykonywania przez nich obowiązków. W przypadku zmian składu osobowego pracowników należyprzedłożyć stosowne dokumenty określone w SIWZ.

3) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia w zakresie rodzaju prac oraz minimalnej częstotliwości ichrealizacji określają Załączniki nr 1–6 do umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzeniazmian w zakresie wyznaczenia innej niż określona w Załącznikach nr 1–6 do umowy infrastruktury, w miejscewyłączonej z obsługi w związku z wystąpieniem okoliczności o których mowa w §5 ust. 7 umowy, przy czymzakres i rodzaj prac wprowadzonych zmian równoważnych nie może ulec zwiększeniu w stosunku do zakresupodstawowego.

4) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT na przedmiotzamówienia (lub poszczególne jednostki) o wartość wynikającą ze zmienionej stawki VAT pod warunkiem, że jejzmiana nie była opublikowana w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej przed złożeniem oferty przezWykonawcę.

Procedury odwoławcze

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17 A02-676 WarszawaPOLSKATel.: +48 224587801Faks: +48 224537700

Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dniaprzesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia - jeżeli informacjezostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, tj. faxem lub drogą elektroniczną, albo wterminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych warunkówzamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiejlub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec innych czynności niż wymienione wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powziętolub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiącychpodstawę do wniesienia odwołania.

4. Jeżeli zamawiający, mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze ofertynajkorzystniejszej, odwołanie wnosi się:

a) nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia oudzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Środki Ochrony Prawnej przysługują wykonawcom zgodnie z Działem VI ustawy z 29.1.2004 Prawo ZamówieńPublicznych.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17 A02-676 WarszawaPOLSKATel.: +48 224587801Faks: +48 224537700

Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 21.1.2015

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 26.01.2015.12.11.05_ogloszenie.pdf 2015-01-26 12:11:05 167,8KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 26.01.2015.12.11.05_www.SIWZ_Lato2015.zip Po terminie otwarcia ofert 2015-01-26 12:11:05 1,4MB 9 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pluta 26-01-2015 12:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Pluta 26-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pluta 26-01-2015 12:11