Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie na okres 24 miesięcy, tj. od 01.01.2015r do 31.12.2016r. w podziale na trzy części Część nr 1: Ubezpieczenie w zakresie ryzyk majątkowych oraz Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. Część nr 2: Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Część nr 3: Ubezpieczenie maszyn budowlanych od szkód i ryzyk

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mzdim.jaworzno.pl, www.mzdim.bip.jaworzno.pl


Jaworzno: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie na okres 24 miesięcy, tj. od 01.01.2015r do 31.12.2016r. w podziale na trzy części Część nr 1: Ubezpieczenie w zakresie ryzyk majątkowych oraz Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. Część nr 2: Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Część nr 3: Ubezpieczenie maszyn budowlanych od szkód i ryzyk
Numer ogłoszenia: 337010 - 2014; data zamieszczenia: 10.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie , ul. Krakowska 9, 43-600 Jaworzno, woj. śląskie, tel. 032 6142300, faks 032 6142310.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzdim.jaworzno.pl, www.mzdim.bip.jaworzno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie na okres 24 miesięcy, tj. od 01.01.2015r do 31.12.2016r. w podziale na trzy części Część nr 1: Ubezpieczenie w zakresie ryzyk majątkowych oraz Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. Część nr 2: Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Część nr 3: Ubezpieczenie maszyn budowlanych od szkód i ryzyk.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie na okres 24 miesięcy, tj. od 01.01.2015r do 31.12.2016r. w podziale na trzy części Część nr 1: Ubezpieczenie w zakresie ryzyk majątkowych oraz Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. Część nr 2: Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Część nr 3: Ubezpieczenie maszyn budowlanych od szkód i ryzyk.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia zamówień uzupełniających dla poszczególnych części o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, stanowiących wartość nie większą niż 50% wartości zamówienia podstawowego w zakresie każdej z części przedmiotowego postępowania.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.60.00-0, 66.51.32.00-1, 66.51.21.00-3, 66.51.50.00-3, 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.41.10-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymaga się

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, wydane zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (DZ. U. Z 2010r. Nr 11, poz 66 z późn. zm.)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu spełniania warunku w tym zakresie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu spełniania warunku w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu spełniania warunku w tym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu spełniania warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy z ceną ofertową brutto za realizację przedmiotu zamówienia dla części nr 1 (wg Załącznika do SIWZ), dla części nr 2 (wg Załącznika do SIWZ), dla części nr 3 (wg Załącznika do SIWZ). 2. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5) ustawy Pzp albo Informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) (wg Załącznika do SIWZ). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie odpowiednią informację lub listę podmiotów zobowiązany jest złożyć każdy z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3. W przypadku, gdy wykonawca działa przez pełnomocnika, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania go przez osobę/y trzecią/e w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzdim.jaworzno.pl, www.mzdim.bip.jaworzno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zarząd Dróg i Mostów Jaworzno, ul. Krakowska 9, pok. nr 13, wejście główne, piętro I.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Miejski Zarząd Dróg i Mostów Jaworzno, ul. Krakowska 9, Sekretariat, wejście główne, piętro I.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Uzupełnienie pkt II.2) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zamówienia w terminie:1) dla części nr 1: od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2016r. tj. 24 miesięcy z rocznym okresem polisowania. 2) dla części nr 2: z uwzględnieniem okresów ubezpieczenia poszczególnych pojazdów na okres 24 miesięcy: - Ford Transit nr rej. SJ 57475 od 11.01.2015r. - Fiat Seicento nr rej. 36573 od 02.08.2015r. - Renault Kangoo nr rej. SJ 30322 od 24.08.2015r. - Renault Kangoo Express nr rej. SJ 31454 od 27.09.2015r. - Ford Transit nr rej. SJ 62224 od 01.12.2015r. - Neptun (przyczepa lekka) nr rej. SJ 30928 od 06.01.2015r. - AVANT 528 + ładowarka czołowa od 29.09.2015r. - Thule (przyczepa ciężarowa) nr rej. SJ 30420 od 29.09.2015r. - wózek widłowy od 11.10.2015r. - JCB nr rej. AO338438 od 22.08.2015r. - IVECO Daily nr rej. SJ 59253 od 01.06.2015r. - VW Transporter nr rej. SJ 59254 od 01.06.2015r. - Scania nr rej. SJ 41278 od 27.05.2015r. - MAN nr rej. SJ 51194 od 22.12.2015r. - Ford nr rej. SJ 50459 od 16.12.2015r. - MAN nr rej. SJ 42659 od 08.09.2015r. - Stalowa Wola nr rej. SJ 10323 od 16.10.2015r. - VW Transporter nr rej. SJ 34869 od 03.10.2015r. - VW Transporter nr rej. SJ 40665 od 15.05.2015r. - VW Transporter nr rej. SJ 43886 od 02.10.2015r. - Scania nr rej. SJ 60364 od 13.07.2015r. - Wiola (przyczepa) W 350 nr rej. SJ 12402 od 21.11.2015r. - Wiola (przyczepa) W2K nr rej. SJ 57851 od 18.06.2015r. - Schwarzmuller nr rej. SJ 36631 od 08.08.2015r. - Fiat Panda nr rej. 67502 od 23.11.2015r. - Fiat Panda nr rej. 67503 od 23.11.2015r. - MAN nr rej. SJ 34401 od 07.05.2015r. - Wiola (przyczepa) W 1 nr rej. SJ 70876 od 21.08.2015r. - Dacia DUSTER nr rej. SJ 72576 od 31.10.2015r. - Iveco Stralis nr rej. SJ 74728 od 28.03.2015 - Zasław nr rej. SJ 73318 od 28.03.2015 - Iveco Daily nr rej. SJ 76049 od 10.06.2015; dla części nr 3: od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2016r. tj. 24 miesięcy z rocznym okresem polisowania..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Ubezpieczenie w zakresie ryzyk majątkowych oraz Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1 Ubezpieczenie w zakresie ryzyk majątkowych oraz Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia 1.1.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 znajduje się w załączniku do SIWZ. 1.1.3 Wykonawca ubezpieczy mienie w całym zakresie rzeczowym i na warunkach określonych w niniejszej SIWZ. 1.1.4 Maksymalna wysokość franszyz integralnych we wszystkich rodzajach ubezpieczeń została określona w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik do SIWZ). 1.1.5 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania franszyz redukcyjnych. 1.1.6 W razie rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z postanowień zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczeń, a zapisami SIWZ - przyjmie się do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. 1.1.7 Składka płatna będzie jednorazowo w każdym okresie rozliczeniowym tj. - za I okres rozliczeniowy płatna do ostatniego dnia pierwszego miesiąca I okresu rozliczeniowego tj. do 31.01.2015r. - za II okres rozliczeniowy płatna do ostatniego dnia pierwszego miesiąca II okresu rozliczeniowego tj. do 31.01.2016r..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.60.00-0, 66.51.32.00-1, 66.51.21.00-3, 66.51.50.00-3, 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 80

  • 2. warunki ubezpieczenia - 20


 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.2 Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów 1.2.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 znajduje się w załączniku do SIWZ. 1.2.2 Wykonawca ubezpieczy mienie w całym zakresie rzeczowym i na warunkach określonych w niniejszej SIWZ. 1.2.3.Maksymalna wysokość franszyz integralnych została określona w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik do SIWZ). 1.2.4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania franszyz redukcyjnych. 1.2.5 W razie rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z postanowień zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczeń, a zapisami SIWZ - przyjmie się do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. 1.2.6 Składka za udzieloną ochronę ubezpieczeniową będzie płatna jednorazowo, przelewem na konto wskazane przez Ubezpieczyciela, 14 dni od daty wystawienia polisy indywidualnej dla każdego pojazdu, osobno w każdym okresie rozliczeniowym, jednak nie później niż do 31 grudnia 2016 r..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.41.10-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Ubezpieczenie maszyn budowlanych od szkód i ryzyk.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.3 Ubezpieczenie maszyn budowlanych od szkód i ryzyk 1.3.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3 znajduje się w załączniku do SIWZ. 1.3.2 Wykonawca ubezpieczy mienie w całym zakresie rzeczowym i na warunkach określonych w niniejszej SIWZ. 1.3.3.Maksymalna wysokość franszyz integralnych została określona w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik do SIWZ). 1.3.4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania franszyz redukcyjnych. 1.3.5 W razie rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z postanowień zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczeń, a zapisami SIWZ - przyjmie się do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. 1.3.6 Składka płatna będzie jednorazowo w każdym okresie rozliczeniowym tj. - za I okres rozliczeniowy płatna do ostatniego dnia pierwszego miesiąca I okresu rozliczeniowego tj. do 31.01.2015r. - za II okres rozliczeniowy płatna do ostatniego dnia pierwszego miesiąca II okresu rozliczeniowego tj. do 31.01.2016r..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.41.10-0, 66.51.50.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 10.10.2014.12.19.00_ogloszenie.pdf 2014-10-10 12:19:01 88,0KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 10.10.2014.12.21.07_www.siwz_ubezpieczeniemajatkumzdim.rar Po terminie otwarcia ofert 2014-10-10 12:21:07 2,0MB 8 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 15.10.2014.13.11.24_odpowiedzi_na_pytanie_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-10-15 13:11:24 57,5KB
2 17.10.2014.14.17.26_odpowiedzi_na_pytanie_do_SIWZ_II.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-10-17 14:17:26 58,4KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pluta 10-10-2014 12:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Pluta 10-10-2014
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pluta 17-10-2014 14:17