Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy odwodnienia ulicy Rejtana, ulicy Syrokomli i ulicy Storczyków w Jaworznie wraz z wykonaniem nawierzchni, ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mzdim.jaworzno.pl, www.mzdim.bip.jaworzno.pl


Jaworzno: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy odwodnienia ulicy Rejtana, ulicy Syrokomli i ulicy Storczyków w Jaworznie wraz z wykonaniem nawierzchni, ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami
Numer ogłoszenia: 53364 - 2014; data zamieszczenia: 17.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie , ul. Krakowska 9, 43-600 Jaworzno, woj. śląskie, tel. 032 6142300, faks 032 6142310.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzdim.jaworzno.pl, www.mzdim.bip.jaworzno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy odwodnienia ulicy Rejtana, ulicy Syrokomli i ulicy Storczyków w Jaworznie wraz z wykonaniem nawierzchni, ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres opracowania przedmiotowej dokumentacji projektowej obejmuje: 1) budowę odwodnienia ulicy Syrokomli, ulicy Rejtana, ulicy Dąbrowskiej na odcinku łączącym ulice Syrokomli i Rejtana, ulicy Storczyków na odcinku od ulicy Długoszyńskiej do ulicy Rejtana w Jaworznie w postaci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości ~ 3012,0 m, systemu studzienek ściekowych ulicznych wraz z przykanalikami od fi 200 do fi 800 mm przepompowni wód opadowych i zbiornika retencyjno-odparowującego jako odbiornika wód opadowych, wg wariantu 1b koncepcji projektowej z wyposażeniem projektowanych studni rewizyjnych na kanale deszczowym w żelbetowe pierścienie odciążające oraz płyty nastudzienne z otworem włazowym, dostosowane do średnic studni, a także włazy żeliwne typu ciężkiego D-400 z pokrywą żeliwną przykręcaną do korpusu ryglami (w przypadku sytuowania studni w jezdni) lub typu lekkiego B-125 z pokrywą z polimerobetonu (w przypadku sytuowania studni poza jezdnią) i wyposażeniem projektowanych studni ściekowych w pierścienie odciążające, pierścienie podtrzymujące wpust, wpust żeliwny typ ciężki D-400 z kratą wpustu zabezpieczoną przed kradzieżą ryglem obrotowym o wymiarach standardowych oraz wiaderka osadcze, 2) wykonanie od podstaw, na podbudowie z kruszyw porfirowych, nawierzchni jezdni w ulicy Syrokomli, ulicy Rejtana i ulicy Storczyków jako ciągów pieszo jezdnych o szerokości od 3,0 do 5,0 m wraz z niezbędnymi mijankami oraz wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej jezdni ulicy Dąbrowskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Rejtana do skrzyżowania z ulicą Syrokomli wg parametrów istniejących z uwzględnieniem frezowania nawierzchni istniejącej, wzmocnienia geotekstyliami w miejscach spękań i przełomów oraz w miejscach po dawnych awariach wodociągowych, ułożenia nowych warstw bitumicznych wraz ze skropieniem międzywarstwowym i uszczelnieniem spoin technologicznych bitumiczną taśmą krawędziową umieszczoną w warstwie ścieralnej, w celu nadania właściwych spadków do projektowanego odwodnienia jezdni. Na obramowanie odcinka jezdni ulicy Dąbrowskiej zaprojektować krawężniki betonowe gr. 15 cm. Ciągi pieszo jezdne sytuować na terenach gminnych. W miejscach przewężeń, gdzie zachodzi konieczność zajęcia terenów nie będących działkami gminnymi w celu zachowania minimalnych parametrów technicznych ciągów pieszo jezdnych, opracować projekty podziału nieruchomości (~ 20 działek). Na odcinku projektowanej kanalizacji (wg wariantu 1 b koncepcji ) od studni B4 do studni A5 w ulicy Syrokomli MPZP nie przewiduje budowy drogi - w przedmiarach robót i kosztorysie inwestorskim uwzględnić jedynie odtworzenie nawierzchni tłuczniowej po robotach kanalizacyjnych i wyrównanie kruszywami kamiennymi wraz z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem całej powierzchni istniejącej nawierzchni tłuczniowej, 3) wykonanie wjazdów do posesji z kostki betonowej kolorowej (czarnej) grubości 8 cm na podbudowie z kruszyw porfirowych, 4) wszystkie niezbędne pozwolenia i uzgodnienia: Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, branżowe w tym między innymi: Urząd Miejski - Wydział Geodezji (ochrona punktów sieci geodezyjnej) oraz Ochrony Środowiska i Rolnictwa (m.in. wycinka kolidującego drzewostanu), Netia, TP S.A., TAURON, MPWiK, PGNiG, 5) projekty przebudowy lub zabezpieczeń kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej: - projekt przebudowy sieci (napowietrznych i kablowych) elektroenergetycznych i teletechnicznych (operatorów Netia i TPS.A.), - projekt przebudowy sieci wodociągowej, - projekt przebudowy sieci gazowej, - projekt wycinki i nasadzeń w zakresie przyjętych rozwiązań drogowych, - projekt przebudowy i zabezpieczenia posesji ogrodzeniem trwałym, uzgodnione z właścicielami uzbrojenia. Dokumentację projektową na ewentualną przebudowę infrastruktury technicznej należy wykonać zgodnie z protokołem ZUDP, oraz warunkami technicznymi jakie wydadzą gestorzy uzbrojenia, 6) opracowanie, w 5 egzemplarzach dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, opinii i projektu geotechnicznego, dokumentacji badań podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej budowy odwodnienia (zaprojektować odpowiednie dla zbadanych warunków geologicznych posadowienie obiektu), 7) opracowanie, w 5 egzemplarzach, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, które określać będą parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobów, przewidzianych w dokumentacji projektowej. 8) opracowanie, w 5 egzemplarzach, projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz projektu docelowego oznakowania, pozytywnie zaopiniowanego przez Komisję ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Opracowanie to należy wykonać na mapie zasadniczej. 9) opracowanie przedmiaru robót w 2 egz. dla budowy odwodnienia z osobnymi rozdziałami dla każdej branży oraz 2 egz. dla wykonania nawierzchni jezdni z wjazdami, 10) opracowanie kosztorysu inwestorskiego w 2 egz. dla budowy odwodnienia z osobnymi rozdziałami dla każdej branży oraz 2 egz. dla wykonania nawierzchni jezdni z wjazdami, 11) sporządzenie całości dokumentacji projektowej oprócz wersji papierowej w wersji elektronicznej w formacie PDF oraz dodatkowo: plan sytuacyjny, przekroje poprzeczne i profile podłużne kanalizacji i nawierzchni w formacie AutoCad, 12) wykonanie planu sytuacyjnego (zagospodarowania terenu), w 1 egzemplarzu, zamierzenia projektowego na zaktualizowanej mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali 1 : 500 do celów projektowych w formacie TIF, UWAGA: wszystkie wymienione ilości dokumentacji projektowej i jej składników nie obejmują egzemplarzy, które pozostają w jednostkach uzgadniających..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.02.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymaga się

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu spełnienia warunku w tym zakresie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się należytym wykonaniem w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odwodnienia i przebudowy ulicy klasy D lub wyższej o długości nie krótszej niż 1,8 km o wartości minimum 150 000,00 brutto. W przypadku podania wartości w walucie innej niż PLN, dla porównania wartości Zamawiający przyjmie średni kurs NBP, z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu spełnienia warunku w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu spełnienia warunku w tym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu spełnienia warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy z ceną ofertową brutto i netto (Załącznik nr 5). 2. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5) ustawy Pzp albo Informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) (wg Załącznika nr 6). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie odpowiednią informację lub listę podmiotów zobowiązany jest złożyć każdy z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3. W przypadku, gdy wykonawca działa przez pełnomocnika, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania go przez osobę/y trzecią/e w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzdim.jaworzno.pl, www.mzdim.bip.jaworzno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zarząd Dróg i Mostów Jaworzno, ul. Krakowska 9, pok. nr 14, wejście główne, piętro I..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Miejski Zarząd Dróg i Mostów Jaworzno, ul. Krakowska 9, Sekretariat, wejście główne, piętro I..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 17.02.2014.09.28.49_projekt_syrokomli.zip.001 Po terminie otwarcia ofert 2014-02-17 09:28:50 30MB 82 razy
2 17.02.2014.09.29.24_projekt_syrokomli.zip.002 Po terminie otwarcia ofert 2014-02-17 09:29:24 30MB 66 razy
3 17.02.2014.09.30.05_projekt_syrokomli.zip.003 Po terminie otwarcia ofert 2014-02-17 09:30:07 30MB 72 razy
4 17.02.2014.09.30.36_projekt_syrokomli.zip.004 Po terminie otwarcia ofert 2014-02-17 09:30:36 30MB 62 razy
5 17.02.2014.09.30.52_projekt_syrokomli.zip.005 Po terminie otwarcia ofert 2014-02-17 09:30:52 11,4MB 61 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 17-02-2014 09:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-02-2014
Ostatnia aktualizacja: 17-02-2014 09:32