Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogloszenie o zamówieniu dot: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie w roku 2014 w podziale na trzy części Część nr 1: Ubezpieczenie w zakresie ryzyk majątkowych oraz Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Część nr 2: Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Część nr 3: Ubezpieczenie maszyn budowlanych od szkód i ryzyk

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mzdim.jaworzno.pl, www.mzdim.bip.jaworzno.pl

Jaworzno: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie w roku 2014 w podziale na trzy części Część nr 1: Ubezpieczenie w zakresie ryzyk majątkowych oraz Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Część nr 2: Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Część nr 3: Ubezpieczenie maszyn budowlanych od szkód i ryzyk
Numer ogłoszenia: 466648 - 2013; data zamieszczenia: 15.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie , ul. Krakowska 9, 43-600 Jaworzno, woj. śląskie, tel. 032 6142300, faks 032 6142310.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzdim.jaworzno.pl, www.mzdim.bip.jaworzno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie w roku 2014 w podziale na trzy części Część nr 1: Ubezpieczenie w zakresie ryzyk majątkowych oraz Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Część nr 2: Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Część nr 3: Ubezpieczenie maszyn budowlanych od szkód i ryzyk.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie w roku 2014 w podziale na trzy części: CZĘŚĆ NR 1: Ubezpieczenie w zakresie ryzyk majątkowych oraz Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. CZĘŚĆ NR 2: Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów. CZĘŚĆ NR 3: Ubezpieczenie maszyn budowlanych od szkód i ryzyk..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia zamówień uzupełniających dla poszczególnych części o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, stanowiących wartość nie większą niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.60.00-0, 66.51.32.00-1, 66.51.21.00-3, 66.51.50.00-3, 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.41.10-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymaga się

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, wydane zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (DZ. U. Z 2010r. Nr 11, poz 66 z późn. zm.)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu spełniania warunku w tym zakresie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu spełniania warunku w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu spełniania warunku w tym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu spełniania warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy z ceną ofertową brutto za realizację przedmiotu zamówienia dla części nr 1 (wg Załącznika do SIWZ), dla części nr 2 (wg Załącznika do SIWZ), dla części nr 3 (wg Załącznika do SIWZ). 2. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5) ustawy Pzp albo Informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) (wg Załącznika do SIWZ). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie odpowiednią informację lub listę podmiotów zobowiązany jest złożyć każdy z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3. W przypadku, gdy wykonawca działa przez pełnomocnika, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania go przez osobę/y trzecią/e w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w zawartej umowie, polegających w szczególności na: 1) zmianie stawki podatku VAT na przedmiot zamówienia o wartość wynikającą ze zmienionej stawki VAT pod warunkiem, że jej zmiana nie była opublikowana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej przez złożeniem oferty przez Wykonawcę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzdim.jaworzno.pl, www.mzdim.bip.jaworzno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zarząd Dróg i Mostów Jaworzno, ul. Krakowska 9, pok. nr 15, wejście główne, piętro I...

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Miejski Zarząd Dróg i Mostów Jaworzno, ul. Krakowska 9, Sekretariat, wejście główne, piętro I..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Uzupełnienie pkt II.2) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zamówienia w terminie:1) dla części nr 1: od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. 2) dla części nr 2: z uwzględnieniem okresów ubezpieczenia poszczególnych pojazdów na okres 12 miesięcy: - Ford Transit nr rej. SJ 57475 od 11.01.2014r. - Citroen Jumper nr rej. SJ 34842 od 14.06.2014r. - Fiat Seicento nr rej. 36573 nr rej. 36573 od 02.08.2014r. - Renault Kangoo nr rej. SJ 30322 od 24.08.2014r. - Renault Kangoo Express nr rej. SJ 31454 od 27.09.2014r. - Ford Transit nr rej. SJ 62224 od 01.12.2014r. - Neptun (przyczepa lekka) nr rej. SJ 30928 od 06.01.2014r. - AVANT 528 + ładowarka czołowa od 29.09.2014r. - Thule (przyczepa ciężarowa) nr rej. SJ 30420 od 29.09.2014r. - wózek widłowy od 11.10.2014r. - JCB nr rej. AO338438 od 22.08.2014r. - IVECO Daily nr rej. SJ 59253 od 01.06.2014r. - VW Transporter nr rej. SJ 59254 od 01.06.2014r. - Scania nr rej. SJ 41278 od 27.05.2014r. - MAN nr rej. SJ 51194 od 22.12.2014r. - Ford nr rej. SJ 50459 od 16.12.2014r. - MAN nr rej. SJ 42659 od 08.09.2014r. - Stalowa Wola nr rej. SJ 10323 od 16.10.2014r. - VW Transporter nr rej. SJ 34869 od 03.10.2014r. - VW Transporter nr rej. SJ 40665 od 15.05.2014r. - VW Transporter nr rej. SJ 43886 od 02.10.2014r. - Scania nr rej. SJ 60364 od 13.07.2014r. - Wiola (przyczepa) W 350 nr rej. SJ 12402 od 21.11.2014r. - Wiola (przyczepa) W2K nr rej. SJ 57851 od 18.06.2014r. - Schwarzmuller nr rej. SJ 36631 od 08.08.2014r. - Fiat Panda nr rej. 67502 od 23.11.2014r. - Fiat Panda nr rej. 67503 od 23.11.2014r. - MAN nr rej. SJ 34401 od 07.05.2014r. - Wiola (przyczepa) W 1 nr rej. SJ 70876 od 21.08.2014r. - Dacia DUSTER nr rej. SJ 72576 od 31.10.2014r. dla części nr 3: od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 151 NAZWA: Część nr 1: Ubezpieczenie w zakresie ryzyk majątkowych oraz Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1 Ubezpieczenie w zakresie ryzyk majątkowych oraz Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia 1.1.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 znajduje się w załączniku nr 1a do SIWZ. 1.1.3 Wykonawca ubezpieczy mienie w całym zakresie rzeczowym i na warunkach określonych w niniejszej SIWZ. 1.1.4 Maksymalna wysokość franszyz integralnych we wszystkich rodzajach ubezpieczeń została określona w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do SIWZ). 1.1.5 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania franszyz redukcyjnych. 1.1.6 W razie rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z postanowień zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczeń, a zapisami SIWZ - przyjmie się do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. 1.1.7 Składka na ubezpieczenie płatna będzie jednorazowo..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.60.00-0, 66.51.32.00-1, 66.51.21.00-3, 66.51.50.00-3, 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 80

  • 2. warunki ubepieczenia - 20


 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: CZĘŚĆ NR 2: Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.2 Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów. 1.2.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 znajduje się w załączniku nr 1b do SIWZ. 1.2.2 Wykonawca ubezpieczy mienie w całym zakresie rzeczowym i na warunkach określonych w niniejszej SIWZ. 1.2.3.Maksymalna wysokość franszyz integralnych została określona w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1b do SIWZ). 1.2.4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania franszyz redukcyjnych. 1.2.5 W razie rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z postanowień zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczeń, a zapisami SIWZ - przyjmie się do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. 1.2.6 Składka na ubezpieczenie płatna będzie jednorazowo..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.41.10-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: CZĘŚĆ NR 3: Ubezpieczenie maszyn budowlanych od szkód i ryzyk.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.3 Ubezpieczenie maszyn budowlanych od szkód i ryzyk 1.3.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3 znajduje się w załączniku nr 1c do SIWZ. 1.3.2 Wykonawca ubezpieczy mienie w całym zakresie rzeczowym i na warunkach określonych w niniejszej SIWZ. 1.3.3.Maksymalna wysokość franszyz integralnych została określona w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1c do SIWZ). 1.3.4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania franszyz redukcyjnych. 1.3.5 W razie rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z postanowień zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczeń, a zapisami SIWZ - przyjmie się do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. 1.3.6 Składka na ubezpieczenie płatna będzie jednorazowo..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.41.10-0, 66.51.51.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 15.11.2013.12.16.09_www.SIWZuslugakompleksowegoubezp.2014.rar Po terminie otwarcia ofert 2013-11-15 12:16:09 1,9MB 17 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 20.11.2013.13.56.19_odpowiedzi_na_pytanie_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-11-20 13:56:19 85,5KB
2 21.11.2013.13.47.20_odpowiedzi_na_pytanie_nr_2_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-11-21 13:47:20 67,1KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stus 15-11-2013 12:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Stus-Sośnierz 15-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Anna Stus 21-11-2013 13:47