Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych na drogach i ulicach administrowanych przez MZDiM w Jaworznie w roku 2014.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mzdim.jaworzno.pl, www.mzdim.bip.jaworzno.pl


Jaworzno: Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych na drogach i ulicach administrowanych przez MZDiM w Jaworznie w roku 2014
Numer ogłoszenia: 457826 - 2013; data zamieszczenia: 08.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie , ul. Krakowska 9, 43-600 Jaworzno, woj. śląskie, tel. 032 6142300, faks 032 6142310.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzdim.jaworzno.pl, www.mzdim.bip.jaworzno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych na drogach i ulicach administrowanych przez MZDiM w Jaworznie w roku 2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa obejmuje utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnych wraz z patrolowaniem - codziennym objazdem sygnalizacji świetlnych potwierdzonym comiesięcznymi raportami składanymi w siedzibie Zamawiającego w formie dzienników eksploatacji sygnalizacji świetlnej. Poniżej zestawiono miejsca usytuowania przedmiotowych sygnalizacji świetlnych: 1) Sygnalizacja acykliczna: (12 kpl.) a) skrzyżowanie ul. Grunwaldzkiej z al. Piłsudskiego - 1 kpl. b) skrzyżowanie ul. Nowo-Lipowa z Trasą Śródmiejską - 1 kpl. c) skrzyżowanie ul. Grunwaldzkiej z ul. 11 Listopada - 1 kpl. d) skrzyżowanie (łącznik) Trasy Śródmiejskiej z ulicą Kolejową/Leśną 1 kpl. e) skrzyżowanie ul. Grunwaldzkiej z ul. Szczakowską - 1 kpl. f) skrzyżowanie ul. Olszewskiego z Trasą Śródmiejską - 1 kpl. g) skrzyżowanie ul. Krakowskiej z Trasą Śródmiejską - 1 kpl. h) skrzyżowanie ul. Nowo-Niemcewicza z Trasą Śródmiejską - 1 kpl. i) skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego z obwodnicą (MtdA III etap) 1 kpl. j) skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego z ul. Katowicką - 1 kpl. k) skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego z ul. Martyniaków - 1 kpl. l) skrzyżowanie ul. Krakowskiej z DWR - 1 kpl 2) Sygnalizacja akomodacyjna: (1 kpl.) a) skrzyżowanie ul. Katowickiej z ul. E. Plater 1 kpl. 3) Sygnalizacje wzbudzane na przejściach dla pieszych: (2 kpl.) a) ul. Krakowska - Byczyna - 1 kpl b) skrzyżowanie ul. Katowickiej z ul. Szczotki -1 kpl. 4) Znaki podświetlane D-6: (3 kpl.) a) ul. Krakowska - Byczyna - 1 kpl. b) ul. Jaworznicka przy Moździerzowców - 1 kpl. c) ul. Jagiellońska przy Koszarowej - 1 kpl. 5) Stacja pomiaru prędkości: (1 kpl.) a) ul. Krakowska - Byczyna - 1 kpl. 6) Sygnalizacja ostrzegawcza: (1 kpl.) a) ul. Krakowska - rejon Straży Pożarnej - 1 kpl..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, stanowiących wartość nie większą niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.22.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymaga się

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu spełnienia warunku w tym zakresie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej usługi bieżącego utrzymania i konserwacji urządzeń sygnalizacji świetlnej o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem sprawnymi urządzeniami takimi jak: a) oznakowany samochód Pogotowie Sygnalizacji o DMC do 0,9t - 3 szt. b) samobieżny podnośnik montażowy z koszem - 1 szt. c) samochód ciężarowy o DMC powyżej 3,5 t - 1 szt. d) samochód dostawczy o DMC powyżej 0,9 t - 1 szt. e) pojazd specjalistyczny o udźwigu min. 3 tony - 1 szt. f) sprzęt niezbędny do usuwania awarii: 1 młot pneumatyczny, 2 piły do cięcia asfaltu dla ułożenia pętli indukcyjnych, g) sygnalizację awaryjną wahadłową oraz 2 rezerwowe sterowniki sygnalizacji,

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem: a) 1 osobą kadry kierowniczej do kierowania z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, b) 4 osobami przeszkolonymi i posiadającymi kwalifikacje do samodzielnych przeglądów, napraw i programowania sterowników sygnalizacji będących na terenie miasta Jaworzna (ASR, Vialis, EC-2) oraz stacji kontroli pomiarów prędkości i urządzeń wideodetekcji. c) 4 osobami posiadającymi ważne uprawnienia w zakresie wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym w czasie wykonywania robót zgodnie z z przepisami Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz.1137 oraz Rozporządzeniem MSWiA z 6 lipca 2010 r. (Dz.U. Z 2010 r. Nr 123, poz.840 z późn. zm.) w sprawie kierowania ruchem drogowym. d) 4 osobami posiadającymi ważne uprawnienia do obsługi maszyn i sprzętu wymaganego do wykonania przedmiotu zamówienia, (wymienione w cz.V ust.1 pkt 3 SIWZ). e) 4 osobami posiadającymi ważne świadectwa kwalifikacyjne SEP uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowiska eksploatacji i pomiarów E.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu spełnienia warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy z ceną ofertową brutto i netto (Załącznik do SIWZ). 2. Kosztorys ofertowy dla całości zadania zgodnie z Załącznikiem do SIWZ oraz podanym zakresem rzeczowym z uwzględnieniem wymogów SIWZ. 3. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5) ustawy Pzp albo Informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) (wg Załącznika do SIWZ). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie odpowiednią informację lub listę podmiotów zobowiązany jest złożyć każdy z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. W przypadku, gdy wykonawca działa przez pełnomocnika, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania go przez osobę/y trzecią/e w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w zawartej umowie, polegających w szczególności na: 1) zmianie stawki podatku VAT na przedmiot zamówienia o wartość wynikającą ze zmienionej stawki VAT pod warunkiem, że jej zmiana nie była opublikowana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej przez złożeniem oferty przez Wykonawcę, 2) zmianie osoby pełniącej funkcję kierownika oraz składu osobowego pracowników a także zmianie inspektora prowadzącego, w następujących przypadkach: a) zdarzenia losowe (śmierć, choroba itp.); b) nie wywiązywania się osoby wykonującej zamówienie z obowiązków wynikających z umowy; c) jeżeli zmiana osoby wykonującej zamówienie stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od stron umowy (np. rezygnacji itp.).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzdim.jaworzno.pl, www.mzdim.bip.jaworzno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zarząd Dróg i Mostów Jaworzno, ul. Krakowska 9, pok. nr 15, wejście główne, piętro I...

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Miejski Zarząd Dróg i Mostów Jaworzno, ul. Krakowska 9, Sekretariat, wejście główne, piętro I.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Uzupełnienie dot. II. 2) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zamówienia w terminie od dnia 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r...

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 08.11.2013.14.54.52_www.SIWZbiezaceutrzyaniesygnalizacjiswietlnej.rar Po terminie otwarcia ofert 2013-11-08 14:54:52 1,0MB 38 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pluta 08-11-2013 14:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Pluta 08-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pluta 08-11-2013 14:55