Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogloszenie o zamówieniu dot: Odwodnienie pasa drogowego przy ulicy Zwycięstwa 189 w Jaworznie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mzdim.jaworzno.pl, www.mzdim.bip.jaworzno.pl


Jaworzno: Odwodnienie pasa drogowego przy ulicy Zwycięstwa 189 w Jaworznie
Numer ogłoszenia: 379156 - 2013; data zamieszczenia: 18.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie , ul. Krakowska 9, 43-600 Jaworzno, woj. śląskie, tel. 032 6142300, faks 032 6142310.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzdim.jaworzno.pl, www.mzdim.bip.jaworzno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odwodnienie pasa drogowego przy ulicy Zwycięstwa 189 w Jaworznie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót obejmuje budowę kolektora kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PP SN8 o średnicy: 250, 300, 400, 500 mm wraz z przykanalikami PVC klasy SDR 34 o średnicy 200 mm, budowę studni rewizyjnych betonowych fi 1000 mm z pierścieniami odciążającymi oraz włazami żeliwnymi kl. D400, budowę nowych wpustów wodnościekowych betonowych fi 500 mm z osadnikami o głębokości min. 0,80 m, wpustami żeliwnymi mocowanymi na zawiasie oraz wiaderkami osadczymi, budowę odwodnienia liniowego w postaci prefabrykowanych korytek betonowych trapezowych, zwieńczonych rusztem stalowym, budowę studni chłonnych o średnicy 3000 mm z osadnikiem podczyszczającym o średnicy 2300 mm i separatorem lamelowym PSW Lamela, przebudowę istniejącej żeliwnej sieci wodociągowej w miejscach skrzyżowania z budowaną kanalizacją deszczową z rur PE100 SDR11, zgodnie ze szczegółami konstrukcyjnymi zawartymi w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym, odtworzenie nawierzchni bitumicznej jezdni i chodnika po robotach kanalizacyjnych, wykonanie oznakowania na czas robót. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarach robót. Zastosowane, do zrealizowania przedmiotu zamówienia, materiały i wyroby muszą posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, stanowiących wartość nie większą niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.32.22-1, 45.23.24.52-5, 45.23.13.00-8, 45.23.11.00-6, 45.23.21.30-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 15 000,00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy 00/100).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu spełnienia warunku w tym zakresie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się wykonaniem w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na wybudowaniu kanalizacji deszczowej min. Dn300 wraz ze studniami rewizyjnymi, wpustami wodościekowymi i przykanalikami, studniami chłonnymi, separatorami o łącznej długości nie mniejszej niż 200,0 m i wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto,

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu spełnienia warunku w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem n/w osobami: a) 1 osobą odpowiedzialną za prowadzenie robót (kierownika robót) z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych z którym bezpośrednio będzie się kontaktować przedstawiciel Zamawiającego. b) 2 osoby posiadające przeszkolenie w zakresie wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym w czasie wykonywania przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012r. nr 0, poz. 1137 z późn. zm.).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu spełnienia warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy z ceną ofertową brutto i netto (Załącznik do SIWZ). 2. Kosztorys ofertowy dla całości zadania w wersji uproszczonej ściśle na podstawie przedmiaru robót z podziałem na rozdziały w układzie (tytuły z opisem, numer oraz opis pozycji) zgodnym z opisem zawartym w przedmiarze robót oraz ilości obmiarowe, wysokości współczynników i krotności w danej pozycji (np. za grubość warstw, odległość odwiezienia itp.) zgodne z przedmiarem robót. Na stronie tytułowej umieścić: nazwę zadania, datę opracowania, wartość kosztorysu netto, podatek VAT, wartość brutto oraz stawkę roboczogodziny wraz z wysokością wskaźnika kosztów pośrednich i zysku oraz kosztów zakupu, na podstawie których została obliczona cena jednostkowa w danej pozycji oraz wartość kosztorysu. UWAGA: oferent wygrywający przetarg, w dniu podpisania umowy dostarczy do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów - Działu Wykonawstwa drugi egzemplarz kosztorysu ofertowego. Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego Wykonawca nie może zmieniać podstawy wyceny i ilości robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, podanych przez Zamawiającego w przedmiarze robót, a także nie może stosować współczynników i krotności innych niż podano w przedmiarze robót. 3. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5) ustawy Pzp albo Informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) (wg Załącznika do SIWZ). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie odpowiednią informację lub listę podmiotów zobowiązany jest złożyć każdy z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. W przypadku, gdy wykonawca działa przez pełnomocnika, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania go przez osobę/y trzecią/e w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5. Oświadczenie o ujęciu w cenie ofertowej na realizację przedmiotu zamówienia kosztu wykonania badań laboratoryjnych nośności i zagęszczenia zasypki wykopów oraz podbudowy tłuczniowej po ułożeniu kanalizacji deszczowej i przykanalików (na każdym przykanaliku), 6. Oświadczenie o ujęciu w cenie ofertowej na realizację przedmiotu zamówienia kosztu wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, utrzymywania go w okresie realizacji robót oraz demontażu, 7. Oświadczenie o ujęciu w cenie ofertowej na realizację przedmiotu zamówienia kosztu obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę obejmującej: prace przygotowawcze (założenie osnowy realizacyjnej, założenie reperów roboczych wraz z ich niwelacją; prace kontrolne w trakcie realizacji robót; prace powykonawcze (wypiska zawierająca obliczenie powierzchni ułożenia nawierzchni chodnika, obliczenie długości ułożonej kanalizacji wraz z przykanalikami, obliczenie długości krawężników i ścieków przykrawężnikowych), inwentaryzację powykonawczą w zakresie aktualizacji mapy zasadniczej obejmującej modernizację odwodnienia wraz z towarzyszącymi robotami drogowymi, w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie TIF, sporządzenie metryki ulicy (aktualizacja w zakresie zrealizowanych robót). Oświadczenie o których mowa w pkt. 5,6,7 należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w zawartej umowie, polegających w szczególności na: 1) zmianie stawki podatku VAT na przedmiot zamówienia o wartość wynikającą ze zmienionej stawki VAT pod warunkiem, że jej zmiana nie była opublikowana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej przez złożeniem oferty przez Wykonawcę, 2) zmianie osoby pełniącej funkcję kierownika robót oraz składu osobowego pracowników w następujących przypadkach: a) zdarzenia losowe (śmierć, choroba itp.); b) nie wywiązywania się osoby wykonującej zamówienie z obowiązków wynikających z umowy; c) jeżeli zmiana osoby wykonującej zamówienie stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od stron umowy (np. rezygnacji itp.). 3) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania zamówienia z uwagi na: a) niesprzyjające warunki atmosferyczne (intensywne opady deszczu, wichury, długotrwałe niskie temperatury uniemożliwiające prowadzenie prac), z tym że decyzja taka leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Okoliczność taka musi zostać potwierdzona stosownym protokołem. Termin wykonania zamówienia zostanie przesunięty o taką ilość dni w jakiej występowały przerwy i nie można było wykonać przedmiotu umowy, b) wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie spowodowałoby zmianę terminu końcowego realizacji zamówienia. 4) Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia zakresu robót w zakresie odtworzenia nawierzchni bitumicznej w miejscu budowanej kanalizacji w razie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających ze względów technologicznych wykonanie tych prac, przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia o kwotę wskazaną w kosztorysie ofertowym.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzdim.jaworzno.pl, www.mzdim.bip.jaworzno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zarząd Dróg i Mostów Jaworzno, ul. Krakowska 9 pok. nr 15, wejście główne, piętro I.Opłata za SIWZ 307,50 zł.(brutto) Getin Noble Bank 30 1560 0013 2382 1801 1779 0002..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Miejski Zarząd Dróg i Mostów Jaworzno, ul. Krakowska 9 Sekretariat, wejście główne, piętro I.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 18.09.2013.13.56.29_www.SIWZodwodnienieul.Zwyciestwa.rar Po terminie otwarcia ofert 2013-09-18 13:56:29 14,7MB 10 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stus 18-09-2013 13:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Stus-Sośnierz 18-09-2013
Ostatnia aktualizacja: - 18-09-2013 13:56