Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie: Część I: mieszanki mineralno?asfaltowej do wbudowania na gorąco Część II: mieszanki mineralno-asfaltowej do wbudowania na zimno Część III: emulsji asfaltowej klasy K1-65 Część IV: taśm samoprzylepnych kauczukowo-asfaltowych

Dz.U./S S104
31/05/2013
177948-2013-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
1/11
31/05/2013S104
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1/11
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:177948-2013:TEXT:PL:HTML
PL-Jaworzno: Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych
2013/S 104-177948
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznieul. Krakowska 9Osoba do kontaktów: Anna Stus-Sośnierz43-600 JaworznoPOLSKATel.: +48 326142302E-mail: zamowienia.publiczne@mzdim.jaworzno.plFaks: +48 326142310
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mzdim.jaworzno.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego orazdynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Zarządzanie infrastrukturą drogową
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie:
— Część I: mieszanki mineralno–asfaltowej do wbudowania na gorąco,
— Część II: mieszanki mineralno-asfaltowej do wbudowania na zimno,
— Część III: emulsji asfaltowej klasy K1-65,
— Część IV: taśm samoprzylepnych kauczukowo-asfaltowych.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczeniausług
Dostawy
Dz.U./S S104
31/05/2013
177948-2013-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
2/11
31/05/2013S104
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2/11
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:Jaworzno.
Kod NUTS PL22A
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie:
— Część I: mieszanki mineralno–asfaltowej do wbudowania na gorąco,
— Część II: mieszanki mineralno-asfaltowej do wbudowania na zimno,
— Część III: emulsji asfaltowej klasy K1-65,
— Część IV: taśm samoprzylepnych kauczukowo-asfaltowych.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
44113700, 44113600
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)
Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres:
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie:
— Część I: mieszanki mineralno–asfaltowej do wbudowania na gorąco - 600 ton,
— Część II: mieszanki mineralno-asfaltowej do wbudowania na zimno - 50 ton,
— Część III: emulsji asfaltowej klasy K1-65 - 10 ton,
— Część IV: taśm samoprzylepnych kauczukowo-asfaltowych o grubości 5 mm i szerokości 40 mm, w ilości3000 m.
Szacunkowa wartość bez VAT: 226 000 PLN
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 7.9.2013. Zakończenie 20.11.2013
Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie: Część I: mieszanki mineralno–asfaltowej dowbudowania na gorąco
1)
Krótki opis
Dz.U./S S104
31/05/2013
177948-2013-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
3/11
31/05/2013S104
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3/11
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie:
1.1 Część I: mieszanki mineralno–asfaltowej do wbudowania „na gorąco” w ilości 600 ton transportemZamawiającego, w tym:
a) mieszanki mineralno-asfaltowej (MMA) AC 8S, do wbudowania ręcznego przy remontach cząstkowych, wilości 200 ton;
b) mieszanki mineralno-asfaltowej (MMA) AC 11S, do wbudowania mechanicznego, w ilości 300 ton;
c) mieszanki mineralno-asfaltowej (MMA) AC 16W, na warstwę wiążącą do wbudowania mechanicznego, wilości 100 ton.
1.1.1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr I znajduje się w załączniku do SIWZ.
1.1.2 Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) AC 8S (z zawartością kruszywa powyżej 2,00 mm nie mniej niż 45%), z przeznaczeniem do wykonywania napraw nawierzchni bitumicznych (remontów cząstkowych) dla kategoriiruchu KR-2, winna spełniać wymogi normy PN-EN 13108-1 i WT-2-2010.
1.1.3 Mieszanki mineralno-asfaltowe (MMA) AC 8S, AC 11S i AC 16W powinny być wykonane, na bazie asfaltuD50/70 [dla warstwy ścieralnej], D35//50 [dla warstwy wiążącej] lub modyfikowanego dla kategorii ruchu – KR2winna spełniać wymogi normy PN:96025:2000.
1.1.4. Asfalty używane do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA) powinny być zgodne z PN-EN12591:2010.
1.1.5. Ze względu na warunki technologiczne, transport i przechowywanie masy na gorąco (koniecznośćzapewnienia odpowiednich parametrów mieszanki mineralno-asfaltowej przed jej zabudową) a także zewzględu na stan i ilość posiadanego sprzętu transportowego przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga, abyDostawca dysponował w pełni sprawną wytwórnią mas bitumicznych, zlokalizowaną w odległości nie dalej niżdo 25 km od siedziby Zamawiającego w Jaworznie przy ul. Krakowskiej 9 (mierzoną najkrótszą drogą - nie wlinii prostej - dla samochodów ciężarowych o ładowności powyżej 20 ton mających możliwość poruszania się podrogach, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym”),
1.1.6. Sukcesywne dostawy mieszanki mineralno-asfaltowej „na gorąco” odbywać się będą transportemZamawiającego w dniach produkcji mieszanki, począwszy od dnia podpisania umowy (po uprzednimtelefonicznym lub faksem zamówieniu) do 20.11.2013 r., lub do czasu wyczerpania przewidywanegozakresu zamówienia, w zależności od tego, który z warunków zostanie spełniony jako pierwszy. Wielkośćjednorazowego zamówienia na mieszankę mineralno-asfaltową w okresie realizacji dostaw szacuje się na od 1do 100 ton.
1.1.7 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu – ilości zapotrzebowanej mieszankimineralno-asfaltowej do 30 % w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Zmniejszenie zakresuzamówienia nie będzie stanowić podstaw do żadnych roszczeń ze strony Dostawcy.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
44113700, 44113600
3)
Wielkość lub zakres
a) mieszanki mineralno-asfaltowej (MMA) AC 8S, do wbudowania ręcznego przy remontach cząstkowych wilości 200 ton;
b) mieszanki mineralno-asfaltowej (MMA) AC 11S, do wbudowania mechanicznego, w ilości 300 ton;
c) mieszanki mineralno-asfaltowej (MMA) AC 16W, na warstwę wiążącą do wbudowania mechanicznego, wilości 100 ton.
Szacunkowa wartość bez VAT: 144 500 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 7.9.2013. Zakończenie 20.11.2013
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Dz.U./S S104
31/05/2013
177948-2013-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
4/11
31/05/2013S104
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4/11
Część nr: 2
Nazwa: Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie: Część II: mieszanki mineralno-asfaltowej dowbudowania na zimno
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie:
1.2 Część II: mieszanki mineralno-asfaltowej do wbudowania „na zimno”, o uziarnieniu 0/8 mm na warstwęścieralną do wbudowania ręcznego do doraźnego uzupełnienia ubytków i wybojów w ilości 50 t.
1.2.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr II znajduje się w załączniku do SIWZ.
1.2.2 Dostarczana mieszanka mineralno–asfaltowa powinna odpowiadać warunkom ustawy z dnia 16 kwietnia2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z póź. zm.).
1.2.3 Mieszanka mineralno-asfaltowa( MMA) „na zimno” musi posiadać aktualną aprobatę techniczną,ważną także przez okres realizacji zamówienia, wydaną przez uprawnioną jednostkę badawczą (np.: InstytutBadawczy Dróg i Mostów), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. wsprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z2004 r. Nr 249, poz. 2497 z póź. zm.) lub dokument równoważny. Dostawca, który powołuje się na rozwiązaniarównoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określoneprzez zamawiającego.
1.2.4 Dostawy mieszanki mineralno-asfaltowej (MMA) „na zimno” wraz z transportem Dostawcy mają byćrealizowane sukcesywnie w dni robocze w godzinach od 7:00 do 14:00 do dnia 20.11.2013 r. lub do czasuwyczerpania przewidywanego zakresu zamówienia, w zależności od tego, który z warunków zostanie spełnionyjako pierwszy.
1.2.5 Przewiduje się że zakładana ilość mieszanki 50 Mg zostanie dostarczona w ciągu 4 miesięcy transportemDostawcy do siedziby Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie przy ul. Krakowskiej 9 w maksymalnie 5dostawach po 10 Mg.
1.2.6 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu – ilości zapotrzebowanej mieszanki (Mg)wraz z jej transportem do 20% w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Zmniejszenie zakresuzamówienia nie będzie stanowić podstaw do żadnych roszczeń ze strony Dostawcy.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
44113700, 44113600
3)
Wielkość lub zakres
Mieszanka mineralno-asfaltowej do wbudowania „na zimno”, o uziarnieniu 0/8 mm na warstwę ścieralną dowbudowania ręcznego do doraźnego uzupełnienia ubytków i wybojów w ilości 50 t.
Szacunkowa wartość bez VAT: 42 500 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 7.9.2013. Zakończenie 20.11.2013
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3
Nazwa: Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie: Część III: emulsji asfaltowej klasy K1-65
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie:
1.3 Część III: emulsji asfaltowej klasy K1-65 w ilości 10 ton.
1.3.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr III znajduje się w załączniku do SIWZ.
1.3.2 Kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana szybko-rozpadowa klasy K1-65 powinna odpowiadaćwymaganiom określonym w Warunkach Technicznych wydanych przez IBDM Drogowe Emulsje asfaltowe Em-A
Dz.U./S S104
31/05/2013
177948-2013-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
5/11
31/05/2013S104
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
5/11
– 99 oraz odpowiedniej Aprobacie technicznej wydanej przez uprawnioną instytucję lub normie europejskiej PN-EN 13808:2010 ”Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych”.
1.3.3 Dostawy emulsji asfaltowej wraz z transportem Dostawcy mają być realizowane sukcesywnie – w partiachprzy jednorazowej dostawie do 5 000 litrów (taką pojemnością zbiornika dysponuje Zamawiający), wraz zprzepompowaniem ze środka transportowego do zbiornika Zamawiającego przy ul. Krakowskiej 9 w Jaworznie,w dni robocze w godzinach od 7:00 do 14:00 od dnia podpisania umowy do dnia 20.11.2013 r. lub do czasuwyczerpania przewidywanego zakresu zamówienia, w zależności od tego, który z warunków zostanie spełnionyjako pierwszy.
1.3.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu – ilości zapotrzebowanej emulsji asfaltowejwraz z jej transportem do 20 % w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Zmniejszenie zakresuzamówienia nie będzie stanowić podstaw do żadnych roszczeń ze strony Dostawcy.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
44113700, 44113600
3)
Wielkość lub zakres
Emulsja asfaltowej klasy K1-65 w ilości 10 ton.
Szacunkowa wartość bez VAT: 21 000 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 7.9.2013. Zakończenie 20.11.2013
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4
Nazwa: Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie: Część IV: taśm samoprzylepnychkauczukowo-asfaltowych
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie
1.4 Część IV: taśm samoprzylepnych kauczukowo-asfaltowych” o grubości 5 mm i szerokości 40 mm, w ilości3000 m.
1.4.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr IV znajduje się w załączniku do SIWZ.
1.4.2 Dostarczana taśma samoprzylepna kauczukowo-asfaltowa powinna odpowiadać warunkom Ustawy z dnia16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z póź. zm.),
1.4.3 Dostawy taśmy samoprzylepnej kauczukowo-asfaltowej mają być realizowane sukcesywnie w partiach,przy jednorazowej dostawie do 1000 m, transportem Dostawcy wraz z rozładunkiem ze środka transportowegodo magazynu Zamawiającego przy ul. Krakowskiej 9 w Jaworznie, w dni robocze w godzinach od 7:00 do14:00 od dnia podpisania umowy do dnia 20.11.2013r. lub do czasu wyczerpania przewidywanego zakresuzamówienia, w zależności od tego, który z warunków zostanie spełniony jako pierwszy.
1.4.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu – ilości zapotrzebowanej taśmysamoprzylepnej kauczukowo-asfaltowej wraz z jej transportem do 20 % w zależności od bieżących potrzebZamawiającego. Zmniejszenie zakresu zamówienia nie będzie stanowić podstaw do żadnych roszczeń zestrony Dostawcy.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
44113700, 44113600
3)
Wielkość lub zakres
Taśma samoprzylepnych kauczukowo-asfaltowych” o grubości 5 mm i szerokości 40 mm, w ilości 3000 m.
Szacunkowa wartość bez VAT: 18 000 PLN
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Dz.U./S S104
31/05/2013
177948-2013-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
6/11
31/05/2013S104
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
6/11
Rozpoczęcie 7.9.2013. Zakończenie 20.11.2013
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia przed upływem terminu składania ofert : dla części nr I wadium wwysokości: 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100),
— dla części nr II wadium w wysokości: 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100),
— dla części III wadium w wysokości: 600,00 PLN (słownie: sześćset złotych 00/100),
— dla części IV wadium w wysokości: 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100).
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów jeregulujących:
Dot. cz. I
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za dostawę mieszanek mineralno–asfaltowych „na gorąco” odbywaćsiębędzie fakturami częściowymi, wystawianymi w okresach miesięcznych po zakończeniu miesiącadostawy(pracy), po sporządzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego, sporządzonego przez Zamawiającego ipodpisanegoprzez obie strony umowy.
Dot. cz.II
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za dostarczoną mieszankę mineralno–asfaltową „na zimno” odbywaćsię będzie fakturami częściowymi, z których każda płatna będzie po zrealizowaniu przez Dostawcęodpowiedniej partii zamówienia i dokonaniu jej odbioru protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonym przezZamawiającego i podpisanym przez obie strony umowy.
Dot.cz. III
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za dostarczoną emulsję asfaltową klasy K1-65 odbywać się będziefakturami częściowymi, z których każda płatna będzie po zrealizowaniu przez Dostawcę odpowiedniej partiizamówienia i dokonaniu jej odbioru protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonym przez Zamawiającego ipodpisanym przez obie strony umowy.
Dot. cz. IV
1.Strony postanawiają, że rozliczenie za dostarczoną taśmę samoprzylepną kauczukowo-asfaltową
o grubości 5 mm i szerokości 40 mm, odbywać się będzie fakturami częściowymi, z których każda płatna będziepo zrealizowaniu przez Dostawcę odpowiedniej partii zamówienia i dokonaniu jej odbioru protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonym przez Zamawiającego i podpisanym przez obie strony umowy.
Dot. cz I.II.III.IV
3. Faktury częściowe należy wystawiać po każdym zakończonym miesiącu zrealizowanych dostaw, nie późniejniż w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, na adres: Miejski Zarząd Dróg iMostóww Jaworznie, ul. Krakowska 9, 43 – 600 Jaworzno.
4. Należność dla Dostawcy będzie wypłacona przelewem na rachunek Dostawcy wskazany w fakturzewterminie 14 dni od daty jej otrzymania. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowegoZamawiającego.
5. Dostawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności związanych z realizacją niniejszejumowy na rzecz osób trzecich.
III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Nie dotyczy.
III.1.4)
Inne szczególne warunki
Dz.U./S S104
31/05/2013
177948-2013-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
7/11
31/05/2013S104
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
7/11
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lubhandlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. W celu wykazania brakupodstaw do wykluczenia z postępowania do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczejpotwierdzające brak podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony lubpotwierdzony przez organ wystawiający nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające odpowiednio,że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawemzwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzjiwłaściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy RolniczegoUbezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczeniazdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lubrozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawyPrawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.Należy złożyć informację dla osób wymienionych we wskazanych przepisach – w zależności od formy prawnejwykonawcy.
5) Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o którychmowa w art 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium RzeczpospolitejPolskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego alboadministracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępujesię je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osóblub notariuszem.
6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawyPrawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składaniaofert.
7) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 10 i 11 ustawyPrawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składaniaofert.
8) Oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych – złożone na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącymzałącznik do SIWZ
9) Dokumenty wymienione w pkt 1) – 8) składa każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się ozamówienie.
10) Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w/s rodzajów dokumentów,jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DZ.U.z 2013r. poz. 231) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Dz.U./S S104
31/05/2013
177948-2013-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
8/11
31/05/2013S104
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
8/11
Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1), 2), 3) oraz 6) , składa dokument lub dokumentywystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przedupływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskałprzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wcałości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływemterminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcyprzed upływem terminu składania ofert.
11) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiejzamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4) i 7) , składa zaświadczenie właściwego organu sądowegolub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresieokreślonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 ustawy Pzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przedupływem terminu składania ofert.
12) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3 i 4, zastępuje się je dokumentemzawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorząduzawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawcama siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Oświadczenia mają być złożone w terminach, októrych mowa w pkt. 3 i 4.
II. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.wykonawca winien złożyćoświadczeniestwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zawarte w art. 22 ust. 1ustawy Pzp –złożone na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ
III. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotycząceposiadaniauprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.
Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu spełniania warunku w tym zakresie.
IV. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotycząceposiadaniawiedzy i doświadczenia.
Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu spełniania warunku w tym zakresie.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnychdowykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteruprawnegołączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnićzamawiającemu, iżbędzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególnościprzedstawiając w tymcelu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnychzasobów na okreskorzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie podmiotu musi być złożonew formie pisemnej(nie jest dopuszczalna inna forma w tym kopia dokumentu potwierdzona za zgodność zoryginałem).
III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie wyznaczaszczególnego opisu spełniania warunku w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać sięwykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.
III.2.3)
Kwalifikacje techniczne
Dz.U./S S104
31/05/2013
177948-2013-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
9/11
31/05/2013S104
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
9/11
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu spełniania warunku w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące odpowiednimpotencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
III.2.4)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)
Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)
Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)
Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)
Informacje administracyjne
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
SA.271-22/2013
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)
Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
10.7.2013 - 10:00
IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert
Data: 10.7.2013 - 10:30
Miejscowość:
Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie, ul. Krakowska 9, wejście główne, I piętro, sala konferencyjna(pokójnr 14).
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
Dz.U./S S104
31/05/2013
177948-2013-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
10/11
31/05/2013S104
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
10/11
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 2014
VI.2)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)
Informacje dodatkowe
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na każdą część.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości wystąpienia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67ust.1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Pozostałe dokumenty, które wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Wypełniony formularz ofertowy z wartością brutto za realizację przedmiotu zamówienia dla: części nr I(wgZałącznika do SIWZ), dla części nr II (wg Załącznika do SIWZ), dla części nr III (wg Załącznika do SIWZ),dlaczęści nr IV (wg Załącznika do SIWZ), obliczoną na podstawie formularza cenowego dla danej części.
2) Wypełniony formularz cenowy dla: części nr I (wg Załącznika do SIWZ), dla części nr II (wg ZałącznikadoSIWZ), dla części nr III (wg Załącznika do SIWZ), dla części nr IV (wg Załącznika do SIWZ).
3) Dowód wniesienia wadium (zgodnie z uwagami zawartymi w Części X SIWZ).
4) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5) ustawyPzp
albo Informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) (wgZałącznika do SIWZ).
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie odpowiednią informację lub listępodmiotów zobowiązany jest złożyć każdy z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5) W przypadku, gdy wykonawca działa przez pełnomocnika, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertąstosowne pełnomocnictwo do reprezentowania go przez osobę/y trzecią/e w postępowaniu o udzieleniezamówienia.
4. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunkówzamówienia:www.mzdim.jaworzno.pl; www.mzdim.bip.jaworzno.pl
5. W związku z faktem, iż w sekcji II.3 ogłoszenia Czas trwania zamówienia lub termin realizacji, brakjestmożliwości wpisania daty rozpoczęcia realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 20 listopada2013r. lub do czasu wyczerpania przewidywanego zakresu zamówienia, w zależności od tego, który zwarunków zostanie spełniony jako pierwszy. Data rozpoczęcia realizacji zamówienia w ogłoszeniu zostaławyznaczona na ostatni dzień terminu związania ofertą.
6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w zawartej umowie, polegających w szczególnościna:
1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia tj:
— części nr I do 30 % w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego,
— części nr II do 20 % w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego,
— części nr III do 20 % w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego,
— części nr IV do 20 % w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego.
Zmniejszenie zakresu zamówienia nie będzie stanowić podstaw do żadnych roszczeń Dostawcy.
2) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT na przedmiotzamówienia (lub poszczególne jednostki) o wartość wynikającą ze zmienionej stawki VAT pod warunkiem, żejejzmiana nie była opublikowana w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej przed złożeniem ofertyprzez Wykonawcę
Dz.U./S S104
31/05/2013
177948-2013-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
11/11
31/05/2013S104
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
11/11
3) zmianie terminu realizacji zamówienia - tj. skrócenie terminu wykonania umowy w przypadku wyczerpaniaprzewidywanego zakresu zamówienia (w związku z możliwością zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówieniadla poszczególnych części o którym mowa w pkt. 6 1).
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17a02-676 WarszawaPOLSKATel.: +48 224587801Faks: +48 224537700
VI.4.2)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dniaprzesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia - jeżeli informacjezostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, tj. faxem lub drogą elektroniczną, albo wterminie 15 dni - jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień Specyfikacji Istotnych WarunkówZamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiejlub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż wymienione w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, wktórympowzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościachstanowiących podstawę do wniesienia odwołania.
4. Jeżeli zamawiający, mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze ofertynajkorzystniejszej, odwołanie wnosi się:
a) nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia oudzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Środki Ochrony Prawnej przysługują wykonawcom zgodnie z Działem VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo Zamówień Publicznych.
VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17a02-676 WarszawaPOLSKATel.: +48 224587801Faks: +48 224537700
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29.5.2013

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 31.05.2013.11.06.38_SIWZdostawa_materialowII.www.rar Po terminie otwarcia ofert 2013-05-31 11:06:38 1,4MB 29 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 10.06.2013.13.07.43_odpowiedzi_na_pytania_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-06-10 13:07:43 76,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stus 31-05-2013 11:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Stus-Sośnierz 31-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pluta 10-06-2013 13:10