Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup usług ubezpieczenia pojazdów oraz maszyn budowlanych Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie w roku 2013 w podziale na dwie części Część nr I: Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Część nr II: Ubezpieczenie maszyn budowlanych od szkód i ryzyk

Jaworzno: Zakup usług ubezpieczenia pojazdów oraz maszyn budowlanych Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie w roku 2013 w podziale na dwie części Część nr I: Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Część nr II: Ubezpieczenie maszyn budowlanych od szkód i ryzyk
Numer ogłoszenia: 152090 - 2013; data zamieszczenia: 17.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie , ul. Krakowska 9, 43-600 Jaworzno, woj. śląskie, tel. 032 6142300, faks 032 6142310.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzdim.jaworzno.pl, www.mzdim.bip.jaworzno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup usług ubezpieczenia pojazdów oraz maszyn budowlanych Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie w roku 2013 w podziale na dwie części Część nr I: Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Część nr II: Ubezpieczenie maszyn budowlanych od szkód i ryzyk.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup usług ubezpieczenia pojazdów oraz maszyn budowlanych Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie w roku 2013 w podziale na dwie części Część nr I: Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Część nr II: Ubezpieczenie maszyn budowlanych od szkód i ryzyk..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, stanowiących wartość nie większą niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.41.10-0, 66.51.61.00-1, 66.51.50.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymaga się

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, wydane zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (DZ. U. Z 2010r. Nr 11, poz 66 z późn. zm.)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu spełnienia warunku w tym zakresie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu spełnienia warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu spełnienia warunku w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu spełnienia warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Uszczegółowienie do pkt.III 5) 1.W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia opisu ogólnych i szczegółowych warunków ubezpieczenia wnioskowanych ryzyk.2 Wypełniony formularz ofertowy z ceną ofertową brutto za realizację przedmiotu zamówienia dla części nr 1 (wg Załącznika nr 5a do SIWZ), dla części nr 2 (wg Załącznika nr 5b do SIWZ).3.Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5) ustawy Pzp albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) (wg Załącznika nr 6 do SIWZ). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie odpowiednią informację lub listę podmiotów zobowiązany jest złożyć każdy z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. W przypadku, gdy wykonawca działa przez pełnomocnika, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania go przez osobę/y trzecią/e w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzdim.jaworzno.pl, www.mzdim.bip.jaworzno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zarząd Dróg i Mostów Jaworzno, ul. Krakowska 9 pok. nr 15, wejście główne, piętro I.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.04.2013 godzina 10:00, miejsce: Miejski Zarząd Dróg i Mostów Jaworzno, ul. Krakowska 9 Sekretariat, wejście główne, piętro I.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Uzupełnienie pkt II.2) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zamówienia w terminie:1) dla części nr 1: na okres 12 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy z uwzględnieniem okresów ubezpieczenia poszczególnych pojazdów:- koparka JCB nr rej. A0338438 od 22.08.2013r.- samochód ciężarowy IVECO Daily nr rej. SJ 59253 od 01.06.2013r.- dostawczy samochód osobowy Volkswagen Transporter nr rej. SJ 59254 od 01.06.2013r.- samochód ciężarowy Scania nr rej. SJ 41278 od 27.05.2013r. - samochód ciężarowy MAN nr rej. SJ 51194 od 22.12.2013r.- samochód dostawczy Ford nr rej. SJ 50459 od 16.12.2013r.- samochód ciężarowy MAN nr rej. SJ 34401 od 07.05.2013r.- samochód ciężarowy MAN nr rej. SJ 42659 od 08.09.2013r.- koparko-spycharka Stalowa Wola nr rej. SJ 10323 od 16.10.2013r.- samochód ciężarowy Volkswagen nr rej. SJ 34869 od 03.10.2013r.- samochód ciężarowy Volkswagen nr rej. SJ 40665 od 15.05.2013r.- samochód ciężarowy Volkswagen nr rej. SJ 43886 od 02.10.2013r.- samochód ciężarowy Scania nr rej. SJ 60364od13.07.2013r.-przyczepa ciężarowa Wiola nr rej. SJ 12402 od 21.11.2013r.- przyczepa ciężarowa Wiola nr rej. SJ 57851 od 18.06.2013r.- przyczepa ciężarowa Schwarzmuller nr rej. SJ 36631 od 08.08.2013r. 2) dla części nr 2: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2013 r..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zakup usług ubezpieczenia pojazdów oraz maszyn budowlanych Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie w roku 2013 w podziale na dwie części w następującym zakresie:Część nr I: Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup usług ubezpieczenia pojazdów oraz maszyn budowlanych Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie w roku 2013 w podziale na dwie części w następującym zakresie:Część nr I: Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.41.10-0, 66.51.61.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zakup usług ubezpieczenia pojazdów oraz maszyn budowlanych Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie w roku 2013 w podziale na dwie części w następującym zakresie:Część nr II: Ubezpieczenie maszyn budowlanych od szkód i ryzyk..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup usług ubezpieczenia pojazdów oraz maszyn budowlanych Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie w roku 2013 w podziale na dwie części w następującym zakresie:Część nr II: Ubezpieczenie maszyn budowlanych od szkód i ryzyk..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.41.10-0, 66.51.50.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

 


 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 24.04.2013.12.46.05_ogA_oszenie_o_zmianie_ogA_oszenia.pdf 2013-04-24 12:46:05 67,3KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 17.04.2013.13.44.02_www.SIWZubezpieczeniepojazdowimaszyn.rar Po terminie otwarcia ofert 2013-04-17 13:44:02 1,0MB 74 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 24.04.2013.12.46.37_odpowiedzi_na_pytania_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-04-24 12:46:37 146,1KB
2 24.04.2013.12.53.23_zmieniony_-_ZaA_A_cznik_nr_1a_do_SIWZ_Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamA_wienia-zmiana_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-04-24 12:53:23 77,1KB
3 24.04.2013.12.53.57_zmieniony_-_ZaA_acznik_1_b_do_SIWZ_Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamA_wienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-04-24 12:53:57 37,9KB
4 24.04.2013.12.54.25_zmieniony_-_zaA_.nr_2a_Rejestr_pojazdA_w_MZDIM_w_Jaworznie-zmiana.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-04-24 12:54:25 61,1KB
5 24.04.2013.12.54.52_zmieniony_-_zaA_.nr_2b_Rejestr_maszyn_budowlanych_MZDiM_w_Jaworznie-zmiana.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-04-24 12:54:52 58,1KB
6 24.04.2013.12.55.41_zmieniony_-_Zalacznik_nr_5a.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-04-24 12:55:41 92,9KB
7 25.04.2013.14.39.49_odpowiedzi_na_pytania_do_SIWZ_nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-04-25 14:39:49 78,9KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pluta 17-04-2013 13:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Pluta 17-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pluta 30-04-2013 10:53