Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór na stanowisko urzędnicze

DYREKTOR MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG I MOSTÓW W JAWORZNIE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Inspektor ds. BHP na 1/2 etatu

W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG I MOSTÓW

W JAWORZNIE

nr ref BHP/1/2017

 

Wymagania niezbędne:

 • studia wyższe magisterskie o specjalności lub kierunku bhp bądź studia podyplomowe z zakresu BHP,

 • minimum 3 letnie doświadczenie związane z branżą BHP,

 • minimum roczne doświadczenie w komórce BHP u pracodawcy zatrudniającego pracowników na stanowiskach robotniczych pracujących z wykorzystaniem maszyn, pojazdów i urządzeń,

 • prawo jazdy kat. B,

 • posiadane ważne szkolenie dla pracowników służby BHP,

 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo kraju Unii Europejskiej albo obywatelstwo innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentami określonymi w przepisach o służbie cywilnej,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • nieposzlakowana opinia.

   

Wymagania dodatkowe:

 • ukończony kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej,

 • znajomość obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym problematyki dotyczącej zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z Polską Normą w tym zakresie,

 • znajomość prawa pracy,

 • umiejętność pracy w stresowych sytuacjach, pod presją czasu,

 • wysoka kultura osobista,

 • zaangażowanie, odpowiedzialności i duża samodzielność w realizacji powierzonych zadań,

 • doskonała organizacja pracy i umiejętność ustalania priorytetów.

 •  

Zakres zadań:

  • inicjowanie działań mających na celu poprawę warunków BHP,

  • realizacja obowiązków służby BHP wynikającej z rozporządzenia,

  • nadzorowanie stanu bezpieczeństwa i raportowanie nieprawidłowości,

  • pełnienie funkcji doradczej i kontrolnej w zakresie BHP,

  • kontrolowanie i eliminowanie zagrożeń w trakcie realizacji robót,

  • prowadzenie szkoleń i instruktaży dla Pracowników,

  • prowadzenie dokumentacji i ewidencji BHP pracowników,

  • sporządzane i aktualizacja ryzyka zawodowego,

  • sporządzanie instrukcji BHP,

  • prowadzenie postępować powypadkowych,

  • przygotowywanie analiz i raportów z zakresu BHP.

  •  

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

    • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu lutym 2017 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

Oferuję:

 • umowę o pracę na 1/2 etatu,

 • odpowiedzialne stanowisko,

 • dobre warunki pracy,

 • stabilizację zawodową.

Oferty zawierające:

 • CV z klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)”,

 • list motywacyjny,

 • kserokopie świadectw pracy,

 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń,

 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego,

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • ewentualne referencje,

  proszę złożyć do dnia 14 marca 2017r..do godziny 15.00 w Sekretariacie

 • ul. Krakowska 9, 43-600 Jaworzno lub przesłać na adres: Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie, 43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 9 / liczy się data wpływu do sekretariatu/

 

Informuję, że nabór na stanowisko urzędnicze w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w Jaworznie odbywać się będzie zgodnie z zasadami zawartymi w zarządzeniu Nr 1/2009 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie z dnia 2 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia: Regulaminu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na stanowiska kierownicze w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w Jaworznie”. Ponadto informuję, iż zgodnie z w/w zarządzeniem nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym Dz.U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 z późn.zm.).

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pluta 03-03-2017 12:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-03-2017
Ostatnia aktualizacja: - 03-03-2017 12:06